ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ЗАКОННІСТЬ ЯК ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Автор(и)

  • А. Т. Комзюк Харківський національний університет внутрішніх справ, Ukraine
  • О. Ю. Салманова Харківський національний університет внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.44.245083

Ключові слова:

Національна поліція, діяльність, верховенство права, законність, правове регулювання, удосконалення

Анотація

 Визначено співвідношення принципів верховенства права і законності та їх значення у діяльності Національної поліції України. Зокрема визначено поняття принципів верховенства права та законності. Принцип верховенства права визначається як ідея панування права, яка втілюється у створення належних законів, їх відповідне виконання, заборону свавілля, дотримання прав людини, недискримінацію та рівність перед законом. Законність розуміється як суворе дотримання, виконання закону. Встановлено співвідношення зазначених принципів, визначено особливості впливу цих принципів на діяльність Національної поліції, обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення правового регулювання верховенства права та законності як принципів діяльності Національної поліції України.

Посилання

Судові, правоохоронні, контрольно-наглядові та правозахисні органи України: підручник / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С. М. Гусарова; [Гусаров С. М., Салманова О. Ю., Комзюк А. Т. та ін.]. Харків: ХНУВС, 2020. 512 с.

Про Національну поліцію: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40‑41. Ст. 379.

Адміністративна діяльність органів поліції України: підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка; [О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, В. А. Троян та ін.; передм. В. В. Сокуренка]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: ХНУВС, 2017. 432 с.

Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Верховенство права. Каталог юридичних позицій Конституційного Суду України. URL: https://ccu. gov.ua/storinka-knygy/ 34-verhovenstvo-prava (дата звернення – 25 вересня 2021 року).

Юридична енциклопедія: В 6 т. / Ред. кол. Ю. С. Шемшученко та ін. Т. 1. А-Г. К.: «Укр. енцикл.», 1998. 672 с.

Головатий С. П. Верховенство права, або ж правовладдя: вкотре про доктринальні манівці вітчизняної науки. URL: http://referat-ok.com.ua/work/verhovenstvo-prava- abo-zh-pravovladdja/

Rule of Law Checklist, adopted by the Venice Commission at its 106th Plenary Session (Venice, 11‑12 March 2016). URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)007-e

Резніков О., Вінгловська О. Принцип верховенства права і проблеми його забезпечення в Україні. URL: https://yurincom.com/legal_practice/analitychna_yurysprudentsiia/pryntsyp-verkhovenstva- prava-iproblemy- joho-zabezpechennia-v-ukraini/

Закон України «Про Національну поліцію»: наук.-практ. комент. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка; [О. І. Безпалова, К. Ю. Мельник, О. О. Юхно та ін.; передм. В. В. Сокуренка]. Харків: ХНУВС, 2016. 408 с.

Константий О. В. Щодо проблеми реалізації принципу верховенства права у сфері діяльності судо- вої влади в Україні. URL: https://www.viaduk.net/clients/vs.nsf/0/EA724CB626C9EAB1C225762B004 9C468.

Рекомендація Rec (2001) 10 Комітету Міністрів державам-учасницям Ради Європи «Про Європейський кодекс поліцейської етики» (Ухвалена Комітетом міністрів 19 вересня 2001 на 765-му засіданні заступників міністрів). URL: http://pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/rec1.pdf.

Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: [підруч.] / за заг. ред. академіка НАПрН України О. М. Бандурки. Х.: Золота миля, 2011. 584 с.

Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, В. Я. Та- цій, Ю. С. Шемшученко. Т. І. К.: Концерн «Видавничий дім Ін Юре», 2003. 1232 с.

Стародубцев А. А. Організаційно-правові питання діяльності інспекцій з особового складу щодо зміцнення законності і дисципліни в органах внутрішніх справ. Дис. … канд. юрид. наук. 12.00.07. Харків, 1999. 176 с.

Резолюція № 690 (1979) Парламентської асамблеї Ради Європи «Декларація про поліцію». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_803.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-11

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО; МОРСЬКЕ ПРАВО