ПРОБЛЕМАТИКА ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2022.45.254363

Ключові слова:

припинення, корпоративні правовідносини, виключення учасника, вибуття

Анотація

Корпоративні правовідносини можуть припинятися за волею учасника або поза нею. Оскільки українське корпоративне законодавство останніми роками оновлювалося й зазнавало суттєвих змін, з’явилася необхідність у переосмисленні правового механіз­му окремих підстав припинення корпоративних правовідносин поза волею учасника. У цій статті розглянуто проблематику виключення учасника господарського товариства, визначено прогалини та неточності в правовому регулюванні цього питання в чинному законодавстві України.

Досліджено три підстави виключення учасника корпоративних правовідносин, які застосовуються в національному та зарубіжному законодавстві. Аналізуючи теоретичні та практичні аспекти виключення учасника через систематичне невиконання або нена­лежне виконання ним своїх обов’язків або перешкоджання своїми діями цілям товари­ства, яке до 2018 р. передбачалося у ст. 64 Закону України «Про господарські товариства» для товариств з обмеженою відповідальністю, було розглянуто досвід іноземних країн щодо впровадження подібної норми, а також рішення Верховного Суду щодо оскаржен­ня рішень загальних зборів про виключення. Оскільки попередній варіант застосування цієї підстави виключення передбачав прийняття рішення про виключення загальними зборами та використання виключно оціночних понять, було зроблено висновок про до­цільність передбачення в Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» можливості ініціювання виключення за позовом учасника в судовому порядку, а не за рішенням загальних зборів товариства через систематичне невиконання або неналежне виконання ним своїх обов’язків або перешкоджання своїми діями цілям товариства. Розглядаючи питання виключення померлого учасника з товариства з обме­женою відповідальністю, зроблено висновок про неправильність застосування терміна «виключення» щодо померлого учасника, оскільки фактично йдеться про вибуття помер­лого учасника і виключення відомостей про нього з державного реєстру. Відтак відпо­відне формулювання підлягає корегуванню задля уникнення підміни понять у чинному законодавстві.

Сформовано позицію стосовно шляхів вирішення актуальних проблем, які виника­ють щодо виключення учасника товариства з різних підстав.

Посилання

On limited liability companies: Law of the Republic of Armenia dated November 21, 2001, № ЗР-252. URL: http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1298&lang=rus [in Russian].

Civil Code of the Netherlands. URL: http://www.dutchcivillaw.com/civilcodegeneral.htm.

Türk Ticaret Kanunu. URL: https://www.uaipit.com/uploads/legislacion/ files/1424427391_11_TUR.pdf.

Commercial Code of Estonia. URL: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522062017003/con¬solide.

Commercial Code of Slovakia. URL: https://is.muni.cz/el/1422/jaro2013/SOC038/um/ Obchodny_zakonnik_513_1991_v_anglickom_jazyku.pdf.

The Commercial Companies Code of Poland. URL: https://supertrans2014.files.word¬press.com/2014/06/the-commercial-companies-code.pdf.

Smityukh, A.V. (2020). Provided the order of inclusion of a participant in a partnership with a fringed partnership: legal-legal aspect. Constitutional State, 37, 90–97 [in Ukrainian].

Resolution of the Supreme Court in the composition of the panel of judges of the Com¬mercial Court of Cassation of April 18, 2018 in the case № 922/1590/17. Unified State Register of Judicial Decisions. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/73600798 [in Ukrainian].

Resolution of the Supreme Court in the composition of the panel of judges of the Commer¬cial Court of Cassation of June 18, 2020 in the case № 922/1393/19. Unified State Register of Judicial Decisions. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/89957289 [in Ukrainian].

Resolution of the Supreme Economic Court of Ukraine of April 20, 2017 in the case № 908/1223/16. Unified State Register of Judicial Decisions. URL: http://www.reyestr.court. gov.ua/Review/66138751 [in Ukrainian].

Shemeta, T. M. (2020). Transfer of a participant’s share in the authorized capital of a limited liability company and an additional liability company. PhD thesis. Vinnytsia. [in Ukrainian].

Zozulyak, O. I. (2019). Exclusion of a participant from a limited liability company: some aspects of legal regulation. Legal protection of corporate rights under the laws of Ukraine and the European Union: coll. science etc. on the basis of XVII International scientific-practical conference. Ivano-Frankivsk. 95–102 [in Ukrainian].

Resolution of the Supreme Court in the composition of the panel of judges of the Com¬mercial Court of Cassation of January 16, 2020 in the case № 905/859/19. URL: https:// zakononline.com.ua/court-decisions/show/86961698 [in Ukrainian].

Spasibo-Fateeva, I. V. The right to a share in the authorized capital of the inheritance. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/10042/2/Spasibo-Fateyeva.pdf [in Ukrainian].

Khanieva, F. M. (2020). Deeds to make contributions to the company. Candidate’s the¬sis. Kharkiv. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Xanieva/d_Xanieva.pdf [in Ukrainian].

Resolution of the Supreme Court in the composition of the panel of judges of the Commercial Court of Cassation of June 18, 2020 in the case № 909/61/19. Unified State Register of Judicial Decisions. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/89957308 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-20

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО; КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО