DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.29.140785

ЗАКОННІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Д. В. Гайденко

Анотація


У статті розглянуто законність як одну з категорій міжнародного права, проаналізовано її зміст та особливості з урахуванням специфіки міжнародно-правового регулювання. Авторка дослідила міжнародну законність у її співставленні із такими суміжними категоріями, як режим міжнародної законності, міжнародний правопорядок тощо.

Ключові слова


міжнародна законність; режим міжнародної законності; міжнародний правопорядок; ефективність норм міжнародного права

Повний текст:

PDF

Посилання


Мелехин А. В. Теория государства и права [Текст]: учеб. / А. В. Мелехин. − М. : Маркет ДС, 2007. – 640 с.

Fois, Paolo. Riflessioni sul principio di legalità nel diritto internazionale contemporaneo [Текст] // Rivista di diritto internazionale. − 2013 – Vol. 96. − Fasc. 2 – P. 361-384.

Казановская Ю. А. Международно-правовая законность и верховенство международного права [Текст] / Ю. А. Казановская / Сбор. науч. трудов … межд. научно-практ. конф. − Одесса: Черноморье, 2011. − С. 81−85.

Черняк Б. А. О понятии «законность» в международно-правовых актах [Текст] / Б. А. Черняк // Международно-правовые чтения. − Б.м. − 2003. − Вып. 1 . − С. 49−51.

Забара І. М. Міжнародна законність: концептуальні підходи в українській доктрині міжнародного права [Текст] / І. М. Забара // Вісник Київ. нац. університету ім. Т. Г. Шевченка. Міжнародні відносини. − 2017. − № 1 (46). − С. 73−77.

Лукашук И. И. Международное право. Общая часть [Текст]: учеб. / И. И. Лукашук. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 415 с.

Неделчев А. И. Международная законность в механизме международно-правового регулирования [Текст]: автореф. дис.… канд. юрид. наук: 12.00.10 «Международное право» / А. И. Неделчев; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – К., 1985. – 23 с.

Буткевич В. Г., Мицик В. В., Задорожній О. В. Міжнародне право. Основи теорії : підручник [Текст] / за ред. В. Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2002. – 608 с.

Сандровский К. К. Проблемы законности и правопорядка в международных отношениях [Текст] / К. К. Сандровский // Вестник Киевского университета: Международные отношения и международное право. – 1986. – № 23. – С. 14-20.

Забара І. М. Міжнародний правопорядок: до питання про визначення правового явища (теоретичні аспекти) [Текст] / І. М. Забара // Альманах міжнародного права. − 2017. − № 1. − C. 4-11.

Тюрина Н. Е. Международный правопорядок (современные проекты совершенствования и преобразования) [Текст] / Н. Е. Тюрина. – Казань, Издательство Казанского университета, 1991. – 96 с.

Черниченко С. В. Международное право: современные теоретические проблемы [Текст] / С. В. Черниченко. − М.: Междунар. отношения, 1993. − 295 с.

Мингазов Л. Х. Эффективность норм международного права: теоретические проблемы [Текст]: автореф. дис.… докт. юрид. наук. : 12.00.10 «Международное право» / Л. Х. Мингазов. − Казань, 2000. − 41 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.