DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.31.143440

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ ВЛАДНИХ ІНСТИТУЦІЙ МІСЦЕВОГО РІВНЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

К. І. Ровинська

Анотація


Стаття присвячена комплексному аналізу інституту транспарентності та його складовим. Окреслені європейські стандарти транспарентності державної влади та національні форми їхнього забезпечення. Проаналізовані особливості практики формування транспарентності державної влади Польщі та Японії як такі, що мають позитивні тенденції її інституалізації.

Ключові слова


транспарентність; органи державної влади; місцеве самоврядування; інформація

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України : основний закон України від 28 черв. 1996 р. : із змінами на 02 черв. 2016 р. // Законодавство України : інформ.-пошук. система. – Режим доступу: https://bit.ly/2PeFl9Q (дата звернення: 22.09.2018). – Назва з екрана.

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада 2010 р. № 996 [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 8 квіт. 2015 р. № 234 // Законодавство України : інформ.-пошук. система. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234-2015-%D0%BF (дата звернення: 25.09.2018). – Назва з екрана.

Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство “Відкритий Уряд”» у 2014–2015 роках [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів від 26 листоп. 2014 р. № 1176-р. // Законодавство України : інформ.-пошук. система. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1176-2014-%D1%80#n11 (дата звернення: 25.09.2018). – Назва з екрана.

Адашис Л. І. Принцип транспарентності у діяльності органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Л. І. Адашис, А. О. Чмелюк // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : юрид. наук.-практ. Інтернет конф. (7 груд. 2017 р.). – Електрон. дані. –Україна, 2017. – Режим доступу: https://bit.ly/2NqhEK4 (дата звернення: 21.09.2018). – Назва з екрана.

Андрищак Я. Реализация Программы «Прозрачная Польша» в Стшелинском повяте [Электронный ресурс] / Я. Андрищак, П. Гузек : беседу записал Б. Томалик ; ред. А. Кондек ; пер. К. Абдулганиев // Портал міжнародної співпраці. – Електрон. дані. – Польща. – Режим доступу: http://www.civicportal.org/biblioteka/b/b_5.pdf (дата звернення: 25.09.2018). – Назва. з екрана.

Анисимцев Н. Транспарентность административно-государственного управления : японский вариант / Н. Анисимцев // Проблемы теории и практики управления. – 2001. – № 6. – С. 33–37.

Бруснецова Я. Залучення громадян до участі в управлінні державними справами / Я. Бруснецова // Форум бухгалтер : для працівників бюджетної сфери. – Електрон. дані. – Україна, 6 трав. 2015 р. – Режим доступу: https://budget.factor.ua/viewtopic. php?t=2752&p=9813 (дата звернення: 25.09.2018). – Назва з екрана.

Інформаційні системи та технології в державному управлінні [Електронний ресурс]: змістовний модуль 2 // Студопедия. нет : Информ. студ. ресурс. – Електрон. дан. – Україна, 9 трав. 2018. – Режим доступу: https://bit.ly/2OGbFpe (дата звернення: 25.09.2018). – Назва з екрана.

Киричук І. Транспарентність органів місцевого самоврядування Західного регіону в контексті реалізації стратегії сталого розвитку «Україна–2020» [Електронний ресурс] / І. Киричук // Наук. блог Нац. ун-ту «Острозька академія». – Електрон. дані. – Україна, 2018. – Режим доступу: https://bit.ly/2y5iAhV (дата звернення: 25.09.2018). – Назва з екрана.

Крет О.В. Інституалізація транспарентності державної влади в Україні : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.02 / О. В. Крет. – Чернівці, 2010. – 20 с.

Крет О. Транспарентність влади: польський досвід / О. Крет // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 334–340.

Пашковська М. Поняття транспарентності в сучасній науці «державне управління» / М. Пашковська // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. – Львів, 2013. – Вип. 34. – С. 135–143.

Співак Д. П. Інститут транспарентності у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування / Д. П. Співак //Політологічні записки : зб. наук. пр. – 2011. – № 4. – Відомості доступні також через Інтернет: https://bit.ly/2Pkq5Is (дата звернення: 22.09.2018).

Транспарентність влади в контексті європейської інтеграції України [Електронний ресурс] : конспект лекції до короткотермінового семінару в системі підвищення кваліфікації кадрів / уклад : Е. А. Афонін, О. В. Суший ; Нац. акад. держ. Упр. при Президентові України. – Київ, 2010. – 48 с. – Відомості доступні також через Інтернет:http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/transparentnist.pdf (дата звернення: 22.09.2018).

Ярошенко В. М. Транспарентність та відкритість влади як механізми становлення інституту / В. М. Ярошенко // Наук. вісн. Серія: Політ. науки / Держ. гуманітар. ун-т ім. П. Могили. – 2012. – Вип. 170, т. 182. – С. 85–91.

Frantzіch S. E. Cіtіzen Demоcracy : Pоlіtіcal Actіvіsts іn a Cynіcal Age / S. E. Frantzіch. – 2-d Ed. – Lanham, Md. : Rоwman & Lіttlefіeld Publіshers, 2009. – 256 p. – (People, Passions, and Power: Social Movements, Interest Organizations, and the P).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.