DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.31.143449

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Ю. О. Ровинський

Анотація


У статті наведено основні проблеми розвитку державного фінансового контролю в Україні, запропоновано стратегічні напрями модернізації системи правового забезпечення державного фінансового контролю відповідно до європейської практики, а також заходи, спрямовані на модернізацію системи державного фінансового контролю в Україні з урахуванням досвіду країн ЄС.

Ключові слова


державний фінансовий контроль; державне управління; внутрішній державний фінансовий контроль; внутрішній аудит; нормативно-правова база

Повний текст:

PDF

Посилання


Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс]: ред. від 01.01.2018 // Законодавство України : інформ.-пошук. система. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2456-17 (дата звернення: 25.09.2018). – Назва з екрана.

Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року [Електронний ресурс] : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2005 р. № 158 // Законодавство України : інформ.-пошук. система. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/158-2005-%D1%80 (дата

звернення: 25.09.2018). – Назва з екрана.

Методичні рекомендації з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах [Електронний ресурс] : затвердж. наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2012 р. № 995. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0995201-12 (дата звернення: 25.09.2018). – Назва з екрана.

Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України: від 04.10.2011 р. № 1247. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1219-11 (дата звернення: 25.09.2018). – Назва з екрана.

Стратегія розвитку системи управління державними фінансами [Електронний ресурс] : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 774-р // Законодавство України : інформ.-пошук. система. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-%D1%80 (дата звернення 25.09.2018). – Назва з екрана.

Ващук Ю. С. Організаційно-правовий механізм державного управління у сфері внутрішнього фінансового контролю України [Електронний ресурс] / Ю. С. Ващук // Державне управління: теорія і практика : електрон. вид. – 2014. – № 1. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej19/PDF/25.pdf (дата звернення: 25.09.2018) – Назва з екрана.

Губанова Т. О. Значення досвіду країн ЄС для подальшого реформування системи державного фінансового контролю в Україні / Т. О. Губанова // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. – № 33, т. 2. – С. 14–17. – Відомості доступні також через Інтернет: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.33/part_2/5.pdf (дата звернення: 25.09.2018).

Гулько В. В. Модернізація державного фінансового контролю в Україні відповідно до європейської практики / В. В. Гулько // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. – С. 199–204.

Есманов О. М. Реформування системи державного фінансового контролю в Україні / О. М. Есманов // Бізнес- інформ. – 2012. – № 12. – С. 32–34.

Корнєєв М. В. Сутність та роль державного фінансового контролю на місцевому рівні / М. В. Корнєєв // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Серія: Економіка. – 2011. – Вип. 5(2). – С. 125–128.

Мельничук Н. Ю. Державний внутрішній фінансовий контроль в Україні: стан та перспективи розвитку / Н. Ю. Мельничук // Зб. наук. пр. Нац. ун-ту держ. податк. служби України. – 2011. – № 1. – С. 286–295.

Никитченко Н. В. Європейські моделі здійснення державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / Н. В. Никитченко // Порівняльно-аналітичне право: електрон. вид. – 2013. – № 3-1. – С. 158–160. – Режим доступу: http://pap. in.ua/3-1_2013/4/Nykytchenko%20N.V..pdf (дата звернення: 25.09.2018). – Назва з екрана.

Ніконова О. Міжнародні стандарти INTOSAI : основні положення, аудиторські підходи, термінологія / О. Ніконова // Бухгалтер. облік і аудит. – 2001 – № 2. – С. 29–35.

Піхоцький В. Функціонування системи державного фінансового контролю та її удосконалення // Демократичне врядування : наук. вісн. : електрон. фахове вид. – Львів, 2012. – Вип. 10. – Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik10/fail/Pikhotskyj.pdf (дата звернення: 25.09.2018). – Назва з екрана.

Чугунов І. Я. Державний внутрішній фінансовий контроль: стратегія розвитку / І. Я. Чугунов, В. М. Федосов // Фінанси України. – 2009. – № 4. – С. 3–12.

Шевченко Н. В. Актуальні питання реформування системи державного фінансового контролю в Україні / Н. В. Шевченко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2013. – Вип. 2. – С. 280–284.

Шевчук О. А. Государственный финансовый контроль Украины в условиях Евроинтеграции [Електронний ресурс] / О. А. Шевчук // Сборник научных трудов SWorld [Sience World] : Современные направления теоретических и прикладных исследований’ 2013 : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Одесса, 19–30 марта

г.). – Одесса, 2013. – Вып. 1, т. 34. – С. 6–11. – Режим доступа: https://sworld. com.ua/konfer30/80.pdf (дата звернення: 25.09.2018). – Назва з екрана.

Шевчук О. А. Реформування органів державного фінансового контролю України в умовах євроінтеграції / О. А. Шевчук, Т. Ю. Копотієнко // Економічний часопис – XXI. – 2013. – № 5–6(1). – С. 53–55.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.