DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.31.143454

ДО ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

В. А. Завертнева-Ярошенко

Анотація


У статті досліджено застосування державно-приватного партнерства (ДПП) як найбільш перспективної та комплексної форми взаємодії влади та бізнесу на основі історичних прикладів діяльності в зазначеній сфері. На підставі узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду щодо організації та функціонування державно-приватного партнерства запропоновані основні напрями державної політики в сфері формування та функціонування зазначеного інституту в Україні. Представлені висновки та пропозиції щодо теоретико-правових засад регламентації державно-приватного партнерства в Україні.

Ключові слова


державно-приватне партнерство; концесія; концесійна діяльність; концесійні відносини; державна власність; комунальна власність; господарська діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Варнавский В. Г. Концессии в транспортной инфраструктуре: теория, практика, перспективы [Текст] / В. Г. Варнавский. – М. : ИМЭМО РАН, 2002. – 147 с.

Linder S. H. Comingto Terms Withthe Public-Private Partnership: A Grammar of Multiple Meanings [Текст] / S. H. Linder // Public-private policy partnerships / Ed. By Pauline Vaillan court Rosenau. – Westwood (MA, USA) : Massachusetts Institute of Technology,2000. – P. 19–35.

Матявина М. В. Государственно-частное партнерство: зарубежный опыт и возможности его использования в России [Текст]: дис. … канд. экон. наук : 08.00.14 / М. В. Матявина. – М., 2008. – 184 с.

Авцинов О. И. Особенности реализации проектов государственно-частного партнерства в России // Вестник Тамбовского государственного технического университета [Електронний ресурс], 2014. № 4. Том 20. URL. – Режим доступу: http:// cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-realizatsii-proektov-gosudarstvenno-chastnogopartnerstva-v-rossii.

Garmston H, Pann W. Building regulation sinenergy efficiency: Compliance in Englandand Wales [Теxt] // EnergyPolicy. - 2012. no 45. - PP. 594–605.

Левчаев П. А. Финансовое сопровождение целевых программ энергосбережения и формирование энергоэффективной экономики регионов России [Текст] // Финансы и кредит. - 2013. - № 29. - С. 14–18.

Copiello S. Achieving affordable housing through energy efficiency strategy [Теxt] // Energy Policy. - 2015. no 85. PP. 288–298.

Кредісов А. І., Білоус А. О. Державно-приватне партнерство: світовий досвід та його використання в Україні [Текст] // Науковий журнал «Економіка України». – 2016. - № 2 (651). - С. 11.

Про державно-приватне партнерство [Електронний ресурс] : Закон України від 01.07.2010 р. - Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 - Назва з екрана.

Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 24.11.2015 // База даних «Зако-нодавство України»/ ВР України. URL. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/817-19 - Назва з екрана.

Про концесії [Електронний ресурс] : Закон України від 16.07.1999 р. № 997-XIV// База даних «Законодавство України»/ ВР України. URL. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/997-14 - Назва з екрана.

Про управління об’єктами державної власності [Електронний ресурс] : Закон України від 21.09.2006 № 185-V // База даних «Законодавство України»/ ВР України. URL – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/185-16 - Назва з екрана.

Про міжнародне приватне право [Електронний ресурс] : Закон України

від 23.06.2005 № 2709-IV // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2709-15 - Назва з екрана.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.