DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.31.143455

УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ОСОБАМИ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ ОДНІЄЮ СІМ’ЄЮ, АЛЕ НЕ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ШЛЮБІ МІЖ СОБОЮ

Ю. О. Пилипенко

Анотація


Статтю присвячено дослідженню питання правового регулювання усиновлення дітей особами, що проживають однією сім’єю але не перебувають у шлюбі між собою. На підставі аналізу законодавства та судової практики в сфері усиновлення дітей сформульовано пропозиції щодо його удосконалення.

Ключові слова


усиновлення; шлюб; фактичний шлюб; проживання чоловіка та жінки однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 № 2947-III [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14. - Назва з екрана.

Розгон О. В. Феномен міжнародного усиновлення // Науково-практичний журнал «Мала енциклопедія нотаріуса». - № 2. – 2011. – С. 49–59.

Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 № 2402-IIІ - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14/paran37#n37. – Назва з екрана.

Советское семейное право : под общей ред. Рясенцева В. О. – М. : Юрид. лит., 1982. – 256 с.

Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 року № 3 // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 5. – 96 с.

Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/905-2008-п. – Назва з екрана.

Стефанчук М. О. Окремі особливості правосуб’єктності усиновлювачів як учасників сімейних правовідносин // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «ПРАВО», Випуск 2, 2014. - С. 251-254.

Логвінова М. В. Особи, які можуть бути усиновлювачами //Підприємництво, господарство і право. - № 9. – 2007. – С. 15-17.

Стоянова Т. А. Правове регулювання законодавчих вимог до особи, що може бути усиновлювачем // Актуальні проблеми держави i права, 2009. - С. 396-397.

Рішення Борзнянського районного суду Чернігівської області від 7 вересня 2015 року (справа №730/867/15-ц) – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/50447945 - Назва з екрана.

Зілковська Л. М. Правове регулювання усиновлення в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2002. – 20 с.

Багач Е. М., Білоусов Ю. В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2010 – Режим доступу: http://yport.inf.ua/stattya-211-osobi-yaki-mojut-buti.html - Назва екрана.

Микитин В. М.Інститут усиновлення як пріоритетна форма влаштування дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування // Актуальні проблеми правознавства 2017/11/3 Вип. № 2. – С. 69-73.

Декларація прав дитини: Міжнародний документ від 20.11.1959 року - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384 - Назва з екрана.

Конвенція про права дитини: Міжнародний документ від 20.11.1989 року – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_021 - Назва з екрана.

Декларація про соціальні та правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей, особливо у разі передачі дітей на виховання та їх усиновлення на національному і міжнародному рівнях: Міжнародний документ від 03.12.1986 року – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_131/card2#Card – Назва з екрана.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: Міжнародний документ від 16.12.1966 року – Режим доступу: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/995_042 - Назва з екрана.

Про ратифікацію Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянута): Закон України від 15.02.2011 за № 3017-VI – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3017-17?lang=uk - Назва з екрана.

Європейська конвенція про усиновлення дітей (переглянута): Міжнародний документ від 27.11.2008 року – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/994_a17 - Назва з екрана.

Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 № 1906-IV – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15 - Назва з екрана.

Щодо надання роз’яснення: Лист Міністерства юстиції України від 19.08.2015 № ІІІ16216/10.2 – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/v10_2323-15/card2#Card - Назва з екрана.

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 року за № 254к/96-ВР – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3017-17?lang=uk - Назва з екрана.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.