DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.31.143476

ПРОТИДІЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ: КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ

С. О. Філіппов

Анотація


У статті розкрито логіку, механізм та основні параметри проектування системи протидії транснаціональній злочинності на державному кордоні. Розкрито співвідношення понять «транснаціональна» та «транскордонна» злочинність. На основі запропонованої раніше автором моделі кримінологічної політики у сфері транскордонних відносин представлено архітектоніку кластерної моделі протидії транснаціональній злочинності.
Обґрунтовано гіпотезу про ефективність кластерної білатеральної системи протидії транскордонній злочинності (далі – системи) на будь-якій ділянці державного кордону та прикордонної території суміжних держав. Зокрема, визначено такі умови ефективності:
1) білатералізм системи – одночасне застосування заходів запобігання злочинності у суміжних державах;
2) кластерна побудова системи обумовлена кримінологічним прогнозом, що базується на виявлених кримінальних ризиках у різних сферах транскордонних відносин;
3) стійкість системи – включення до двохсторонніх міждержавних угод неконфліктних питань, що усуває вплив політичних чинників на стійкість всієї системи.


Ключові слова


транскордонна злочинність; транснаціональна злочинність; кластерна білатеральна система; протидія злочинності; модель.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вербенський М. Г. Транснаціональна злочинність: монографія. Дніпропетровськ. Дніпропетр. держ. ун-т вн. справ. Ліда ЛТД.2009.356 с.

Addressing Security Risks at the Ukrainian Border Through Best Practices on Good Governance. Editors R. Kęsek, M. Boroda, Z. Jóźwik. 2016.Vol. 129. Amsterdam. Pages 21 – 27. DOI 10.3233/978-1-61499-710-8-21. URL: http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/45816.

Тимошенко В. А. Наркобізнес: національна та міжнародна протидія новим викликам: Монографія. К. 2006. 456 с.

Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за створення злочинних об’єднань та участь у них: Монографія. К. ФОП Маслаков. 2018. 928 с.

Филиппов С. А. Трансграничные преступления: особенности терминологии и классификации. Legea si Viata. 2018. № 9(2). С. 163-167.

Хижняк Д. С. Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход: Дис…докт. юрид. наук: 12.00.12. Саратовская ГЮА. Саратов. 2018. 488 с.

Головкін Б. М. Поняття злочинності в сфері економіки. Форум права. 2013. № 3. С. 128-134.

Концепція інтегрованого управління кордонами. Схвалено розпорядженням КМУ від 28 жовтня 2015 р. № 1149-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1149-2015-%D1%80/print1533385141118401.

Serious and organised crime Threat assessment. Crime in the age of technology. European Police Office 2017. 60 p. – P. 13 URL: https: //www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/report_socta2017_1.pdf.

Бабаев М. М. Риски как компонент детерминационного комплекса преступности. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 1 (41). С.104-109.

Цевельов О. Є. Методичні основи оцінки загроз у сфері прикордонної безпеки. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки. 2016. № 3 (69). С. 141-153.

Филиппов С. А. Пограничный контроль в системе противодействия преступности. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2018. Том XXI. С. 120-129.

Орловська Н. А. Злочинність як система: синергетичний підхід. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2014. № 4. С. 254-261.

Литвинов О. М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні: Монографія. Харків. Видавництво Харківського національного ун-ту внутрішніх справ. 2008. 446 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ






Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.