DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.31.143485

«М’ЯКЕ ПРАВО» У МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ: ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ ТА ФУНКЦІЇ

О. О. Нігреєва

Анотація


У статті розглянуто категорію soft law, яка усі частіше застосовується у процесах регулювання міжнародних відносин. Проаналізовано різні погляди на сутність та зміст «м’якого права», визначено, які види норм можуть відноситися до цієї категорії. Авторка розглядає основні причини, через які soft law стає все більш поширеним регулятором міжнародних відносин, визначає його функції на сучасному етапі розвитку міжнародної системи.


Ключові слова


soft law; «м’яке право»; міжнародне право; міжнародний договір; рішення міжнародних організацій; рішення міжнародних судових органів

Повний текст:

PDF

Посилання


Fajardo, Teresa. Soft Law [Електронний ресурс] / Teresa Fajardo // Oxford Index. − Режим доступу: http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/obo/9780199796953-0040 (дата звернення : 29.10.2017). − Назва з екрана.

Лукашук И. И. Международное право. Общая часть [Текст]: учеб. для юрид. фак. и вузов / И. И. Лукашук. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 415 с.

Велижанина М. Ю. «Мягкое право»: его сущность и роль в регулировании международных отношений [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 «Международное право» / М. Ю. Велижанина. − Москва, 2007. − 165 с.

Буткевич В. Г., Мицик В. В., Задорожній О. В. Міжнародне право. Основи теорії [Текст]: підруч. / за ред. В. Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2002. – 608 с.

Weil, Prosper. Towards Relative Normativity in International Law? [Текст] / Prosper Weil // The American Journal of International Law. – 1983. −Vol. 77. – № 3. – P. 413–442.

Guzman, Andrew T. and Meyer, Timothy. Soft Law (May 16, 2014) [Електронний ресурс] // Economic Analysis of International Law (E. Kontorovich & F. Parisi, eds.) (Elgar Publishing, 2016); UGA Legal Studies Research Paper № 2014-17; UC Berkeley Public Law Research Paper № 2437956. − Режим доступу: https://ssrn.com/abstract=2437956 (дата звернення : 24.09.2018) − Назва з екрана.

Guzman, Andrew T. and Meyer, Timothy. International Soft Law [Електронний ресурс] // The Journal of Legal Analysis. − 2010. − Vol. 2. − № 1. − Pp. 171−225. − Режим доступу: https://ssrn.com/abstract=1353444 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1353444 (дата звернення : 24.09.2018) − Назва з екрана.

Trubek, David M. and Cottrell, M. Patrick and Nance, Mark. «Soft Law», «Hard Law», and European Integration: Toward a Theory of Hybridity [Електронний ресурс] / University of Wisconsin Legal Studies Research Paper № 1002 (November 2005). − Режим доступу: https://ssrn.com/abstract=855447. or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.855447 (дата звернення : 24.09.2018) − Назва з екрана.

Boyle A. E. Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law [Текст] // International and Comparative Law Quarterly. − Vol. 48. − Issue 4. − October 1999. − Pp. 901−913.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.