DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.31.143540

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ВІДМІННОГО ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

А. С. Кисель

Анотація


Статтю присвячено аналізу механізму оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, визначено характерні ознаки податку на нерухомість. У роботі розглянуто зміни в правовому регулюванні податку, проаналізовано підходи різних держав до визначення бази оподаткування, досліджено окремі проблеми вітчизняної нормативно-правової бази в цій сфері. Обґрунтована необхідність вдосконалення чинного законодавства та визначено деякі напрямки такого вдосконалення.


Ключові слова


податок на нерухоме майно; відмінне від земельної ділянки; база оподаткування; нерухоме майно; вартість нерухомого майна.

Повний текст:

PDF

Посилання


Скоробагач В. І. Правове регулювання місцевих податків та зборів: дисертація на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Харків, 2015. 207 с.

Гончаренко М. В. Податок на нерухомість як джерело зміцнення фінансової самостійності місцевого самоврядування: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід // Актуальні проблеми державного управління. 2014. № 2. С. 100 – 107.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості: Закон України від 04.07.2013 № 403-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/403-18 (дата звернення: 05.09.2018).

Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні: Закон України від 27.03.2014 № 1166-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1166-18 (дата звернення: 05.09.2018).

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році: Закон України від 07.12.2017 № 2245-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2245-19 (дата звернення: 05.09.2018).

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 01.09.2018).

Шкільова Н. В. До питання про місце податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в податковій системі: порівняльно-правовий аспект // Держава та регіони. Сер.: Право. 2013. № 1. С. 119–122.

Крючкова Н. М. Проблеми впровадження в Україні податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. 2014. № 1. 40–44.

Коваль О. О. Історичні аспекти правового регулювання оподаткування нерухомого майна в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2013. Вип. 4. Т. 2. С. 35–38.

Шепель І. В. Вітчизняний та зарубіжний досвід впровадження податку на нерухомість: обліковий аспект // Економіка і суспільство. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. 2016. Вип. 2. С. 762–767.

Звіт Державної фіскальної служби України за 2017 рік. URL: http://sfs.gov.ua/data/files/223549.PDF (дата звернення: 07.09.2018).

Мельник А. М. Проблеми оподаткування нерухомого майна в Україні // Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 19. С. 82–86.

Лобач О. М. Проблеми правового регулювання податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (на прикладі окремих елементів податку) // Наукові записки НаУКМА. 2015. Т. 168. С. 124–130.

Дулько А. М. Становлення і розвиток оподаткування нерухомого майна в Україні: дис. … канд. юрид. наук: спец. 08.00.08. Ірпінь, 2017. – 207 с.

Мазурова А. Киричик В. Введення податку на нерухомість в Україні: проблеми і перспективи. URL: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=64649 (дата звернення 06.09.2018).

Нестеренко А. С. Майновий податок – податок на нерухомість як основа функціонування місцевих бюджетів в Україні // Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного Університету. Серія: Юриспруденція. – Одеса, 2015. Вип. 17. Том 1. С. 74–78.

Бортнік Н. В. Зарубіжний досвід податку на нерухоме майно та перспективи його запровадження в Україні // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2015. Т. 20. Вип. 1(1). С. 132–135.

Христофоров А. Б. Окремі аспекти адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичними особами // Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 6. С. 285–288.

Лист ГУ ДФС у Київській області від 09.03.2016 р. № 541/10/10-36-17-01. URL: http://kyivobl.sfs.gov.ua/baner/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnihosib/66980.html (дата звернення: 08.09.2018).

Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 р. № 3038-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 (дата звернення 15.09.2018).

Кулинич І. М., Рєзнік О. М. Загальна характеристика податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки // Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 3. С. 86–89.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.