ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ «ПУБЛІЧНИЙ ІНТЕРЕС» З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

  • І. Е. Берестова Національна академія внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.33.162015

Ключові слова:

публічний інтерес, правова природа, системний метод, приватне право, публічне право, критерій поділу і диференціації

Анотація

Стаття присвячена розкриттю правової природи категорії «публічний інтерес» з позиції системного наукового підходу у праві. Констатується належність публічного і приватного права до засобів досягнення мети права: визнання людини, її прав і свобод найвищою соціальною цінністю держави. Доведена непридатність теорії належності галузі до публічного права за допомогою універсального критерію поділу: застосування категорії «публічний інтерес» при формуванні предмету і методу галузі у приватноправових правовідносинах. Зроблено висновок про невідповідність поділу права на приватне і публічне в частині їх розмежування критерію «спосіб захисту прав їх учасників», який активізується лише після порушення останнього, а субʼєктивне право існує також до порушення, під час існування регулятивних правовідносин і саме воно формує належність до відповідної галузі. Сформовані ознаки публічного інтересу як правової категорії

Посилання

Азімов Ч. Поняття і зміст приватного права / Ч. Азімов // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 3 (14). – С. 15-58.

Алексеев С. С. Частное право / С. С. Алексеев. – М. : Статут, 1999. – 160 с.

Андрушко І.П. Категорія «публічний інтерес» у конституційному праві: поняття та зміст. Часопис Київського університету права. – 2011. – № 4. С. 137-141.

Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. Системный подход в современной науке // Проблемы методологии системного исследования. М., 1970. – С. 7-48.

Брагинский М. И. О месте гражданского права в системе «право публичное – право частное» / М. И. Брагинский // Проблемы современного гражданского права. – М., 2000. – С. 46–80.

Васильева М.И. Публичные интересы в экологическом праве. – М. : Изд-во МГУ, 2003. – 424 с.

Венедіктова І. В. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві : дис. … д-ра юрид. наук. Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К., 2013. – 430 c.

Витрук Н. В. Правовой статус личности в СССР – М., 1985. – С. 11-19.

Вінник О. М. Приватні та публічні інтереси, їх роль і відображення в господарському праві // Підприємництво, господарство і право – 2001. –№ 5. С. 12.

Вінник О. М. Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / О. М. Вінник ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2004. – 631 с.

Гайворонський В. М. Цивільне законодавство: від «нічого приватного» до «нічого публічного»? // Вісник академії правових наук України – 1997, № 4. С. 96.

Губин Е. П. Понятие интереса в гражданском праве // Вестник МГУ. Сер.11. Право – 1980, № 4. С. 61-66.

Гукасян Р. Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве – Саратов, 1970. – 185 с.

Даньков А.А. Обеспечение баланса публичных и частных интересов в сфере правосудия. Дис….канд. юрид.наук.12.00.01. М., 2014 – 238 с.

Ильина О. Ю. Частные и публичные интересы в семейном праве Российской Федерации: дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 . М. : РГБ, 2007. Електронний ресурс. Заголовок з екрана 374 с.: http://dlib.rsl.ru/01003320170.

Колодій А. М. Принципи права України / А. М. Колодій. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – С. 57-72.

Костин A. B. Интерес публично-территориальных образований в гражданском праве / А. В. Костин // Законодательство. 2002. № 3. С. 41–52.

Кряжков А. В. Публичный интерес : понятие, виды и защита / А. В. Кряжков // Государство и право. – 1999. № 10. – С. 91–99.

Кубко А. Є. Реалізація публічних інтересів у цивільному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / А. Є. Кубко ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2012. – 225 с.

Кусжанова А.Ж. Проблемы классификации и взаимодействия интересов. Теоретический журнал «Credo» 2000. – № 5. – Електронний ресурс. Заголовок з екрана: http://credonew.ru/content/view/195/25.

Малько А. В., Субочев В. В. Законные интересы как правовая категория – СПб., 2004. – 357 с.

Михайлов С. В. Категория интереса в российском гражданском праве / С. В. Михайлов. – M. : Статут, 2002. – 205 с.

Муромцев С. А. Определение и основное разделение права. 2-е изд., доп. СПб. : Издат. Дом С.-Петерб. гос. ун-та : Изд-во юрид.фак-та СПбГУ, 2004. – 224 с.

Ображиев К.В. Системный подход в юриспруденции: теоретико-методологические основы. Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. – № 1. – Том 2. – Философия. Санкт-Петербург, 2012. – С. 89-96.

Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року – Офіційний вісник України – 1998 – № 13.

Патюлин В. А. Государство и личность в СССР – М., 1974. – 254 с.

Первомайський О. Поняття інтересу в цивільному праві та законодавстві. Юридична Україна. – № 11. – 2014. – С. 53-47.

Прангишвили И.В. Системный подход и общесистемные закономерности. – М., 2000. – 528 с.

Рабінович П. М. Приватне й публічне у природному праві та українському законодавстві // Юридична Україна – 2004, № 6. – С. 30.

Рабінович П. М. Природнє право: діалектика приватного й публічного // Право України – 2004, № 9. – С. 62.

Савчин М.В. Конституціоналізм та природа Конституції: Монографія. – Ужгород: Поліфцентр «Ліра». – 2009. – 372 с.

Свердлык Г. А. Гражданско-правовые способы сочетания общественных, коллективных и личных интересов – Свердловск., 1980. – 72 с.

Селіванов В. Приватно-правові засади розвитку вітчизняної юридичної науки // Право України. – 2001. – № 3. – С. 21-32.

Сиренко В. Ф. Обеспечение приоритета общегосударственных интересов – К., 1987. – 174 с.

Сібільов М. М. Роль Конституції України у формуванні системи права та кодифікації законодавства / М. М. Сібільов // Теоретичні та практичні питання реалізації Конституції України: проблеми, досвід, перспективи : матеріали наук.-практ.конф. – Х., 1998. – С. 155.

Солодовниченко Т. А. Критерии разграничения права на частное и публичное. Вестник Омского университета. – Серия «Право». – 2015. № 2 (43). – С. 42–46.

Соотношение частных и публичных интересов в условиях реформирования законодательства Российской Федерации: монография / под общ.ред.докт.юрид.наук,проф. О.Ю. Бакаевой. – М.: Юрлитинформа, 2010. – 264 с.

Талапина Э., Тихомиров Ю. Публичные функции в экономике // Право и экономика. – 2002. – № 6. С. 3–7.

Тихомиров Ю. А. Публично-правовое регулирование: динамика сфер и методов // Журнал российского права – 2001, № 5. – С. 5.

Тихомиров Ю. А. Публичное право / Ю. А. Тихомиров. –М. : НОРМА, 1995. – 680 с.

Тотьев К. Ю. Публичный интерес в правовой доктрине и законодательстве // Государство и право – 2002, № 9. – С. 22-24.

Ханипов А. Т. Интересы как форма общественных отношений. А. Т. Ханипов ; отв. ред. А. К. Черненко, А. А. Чегулин; АН СССР, СО Институт истории, филологии и философии. Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1987. – 255 с.

Харитонов Є. До поняття про значення дихотомії «приватне право – публічне право» / Є. Харитонов, О. Харитонова // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 2 (21). – С. 83–89.

Харитонов Є. О. Історія приватного права Європи: східна традиція / Є. О Харитонов. – Одеса, 2000. – 262 с.

Харьковская цивилистическая школа: в духе традиций : моногр. / под ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. – Харьков : Право, 2011. – С. 82.

Шейндлин Б. В. Сущность советского права – Л., 1959. – 139 с.

Экимов И. А. Интересы и право в социалистическом обществе – Л., 1985. 132 с.

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. – Юридичний вісник України – 2002, 10 – № 43.

Явич Л. С. Право и общественные отношения – М., 1971. 152 с.

Burton Allen Weisbrod, Joel F. Handler, Neil K. Komesar. Public Interest Law: An Economic and Institutional Analysis – University of California Press, 1978. P. 27 // Електронний ресурс. Заголовок з екрана: www. books.google.com/books.

Michael Frenzel. Das öffentliche Interesse als Voraussetzung der Enteignung – Duncker & Humblot – Berlin, 1978. – S. 70-71.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-02

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ; КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО