№ 33 (2019)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ

ГОРДІСТЬ ОНУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА - ЙОГО ВЧЕНІ (про ювілярів 2018 року) PDF (Русский)
В. В. Орлов 8-11

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ; КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ЗАБУТІ ІМЕНА: ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ ФЕДОРОВ PDF (Русский)
Б. С. Бачур 12-18
ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ «ПУБЛІЧНИЙ ІНТЕРЕС» З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ PDF
І. Е. Берестова 19-28
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПРИНЦИПУ ЗАБОРОНИ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ PDF
Н. Л. Буроменська 29-35

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ФЕНОМЕНУ «ДУШІ» PDF
В. П. Плавич 36-42
ПРИРОДНИЙ САМОКОНТРОЛЬ СУБ’ЄКТА: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ДУШІ PDF
В. П. Плавич, О. В. Стрілецька 43-53
ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ТОЛЕРАНТНОСТІ PDF (Русский)
И. С. Смазнова 54-58

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРИВАТНОГО ДЕТЕКТИВА PDF
М. Ю. Клейман 59-64
«КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ» В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПРАВОСВІДОМОСТІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ PDF
О. І. Миколенко 65-70
КАРАЛЬНА ФУНКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА PDF
О. М. Миколенко 71-77
СПЕЦІАЛЬНІ ОЗНАКИ СУБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОСТУПКІВ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
А. В. Нефедова 78-85
ПОЄДНАННЯ ПРЯМИХ ТА НЕПРЯМИХ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ: ПОШУК ОПТИМАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ PDF
Я. В. Петруненко 86-91

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, СІМЕЙНЕ ПРАВО

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ НАЙМУ (ОРЕНДИ) ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ, ФРАНЦІЇ ТА ФРН PDF
М. Р. Лавриненко 92-101
ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ОСІБ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У СПРАВІ PDF
А. О. Лесько 102-108
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ДІТЕЙ НА УТРИМАННЯ: НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА PDF
В. І. Труба 109-115

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
О. Д. Жученко 116-122
МОРАЛЬНІСТЬ ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ТА КРИМІНОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ PDF
Л. С. Кучанська 123-127
ОСОБЛИВОСТІ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «КІБЕРБЕЗПЕКА» В СУЧАСНІЙ ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ PDF
Г. В. Форос, В. С. Жогов 128-134
ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF (Русский)
О. А. Чуваков 135-141
РОЛЬ ПРОКУРОРА В ДОДЕРЖАННІ ЗАКОННОСТІ ПІД ЧАС ОБМЕЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ PDF
К. Г. Шаповалова 142-148

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ВИХІД ДЕРЖАВИ З МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ДЕНОНСАЦІЇ ЇЇ УСТАНОВЧОГО АКТУ PDF
В. А. Ващенко 149-154
ВКЛЮЧЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПОШУКИ ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ PDF
C. Б. Карвацька 155-161
ДЕНОНСАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ У СВІТЛІ АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ PDF
В. І. Любашенко 162-167
ЮРИСДИКЦІЯ ДЕРЖАВ СТОСОВНО ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ PDF
Г. С. Фединяк 168-172
МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ І ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ PDF
Ю. В. Чайковський 173-178

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСУДНОСТІ СПРАВ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ PDF
О. О. Бєлогубова 179-183
ПЛЮРІЛАТЕРАЛЬНІ УГОДИ В СИСТЕМІ ПРАВА СОТ (НА ПРИКЛАДІ УГОДИ СОТ ПРО УРЯДОВІ ЗАКУПІВЛІ) PDF
О. В. Дорофєєв 184-187
ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ ЯК ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ PDF
Д. Ф. Кононенко 188-193
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ДИТИНИ НА ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВЛАСНЕ ПОХОДЖЕННЯ PDF
О. І. Лефтерова 194-199

РЕЦЕНЗІЇ

Рецензія на монографію Мальського Маркіяна Маркіяновича PDF
О. В. Дзера 200-202