ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПРИНЦИПУ ЗАБОРОНИ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ

Автор(и)

  • Н. Л. Буроменська Університет економіки та права "КРОК", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.33.162017

Ключові слова:

принцип, принцип права, права людини, правові межі, правові заборони, правові обмеження, правова держава, правомірна поведінка, зловживання правом

Анотація

У цій статті досліджуються питання пов’язані із розумінням сутності, ознак принципу заборони зловживання правом. Наголошено на історичному контексті виникнення цього принципу. Відзначено ключовий зв’язок його із побудовою правової держави, дотриманням прав та свобод людини. Визначено його правову спрямованість. Розглянуто доктринальні підходи до розуміння категорії «зловживання правом». Підкреслено наявність різних правових позицій щодо характеристики основних ознак цієї категорії. Зроблено висновки та пропозиції.

Посилання

Конституція України. Закон України 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Потапенко С.В. О злоупотреблении правом на свободу массовой информации // Закон и право. 2001. № 10. С. 34 -37 .

Калюжний Р.А., Андрущенко І.Г. Зловживання правом: сутність та шляхи протидії // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2006. № 8 (58). С. 16-22.

Загальна декларація прав людини. Декларація ООН від 10 грудня 1948 р. // Голос України від 10.12.2008 р., № 236.

Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом. М.М. Агарков. // Известия АН СРСР. 1946. № 6. С. 424-436.

Рясенцев В.А. Условия и юридические последствия отказа в защите гражданских прав (к ст. 5 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик) [Текст ] / B. A. Рясенцев. Советская юстиция. 1962. № 9. C. 8-9.

Заєць А.П. Правова держава в Україні: концепція і механізми реалізації: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / А.П. Заєць ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 1999. 36 с.

Рєзнікова В. В. Зловживання правом: поняття та ознаки / Університетські наукові записи, 2013. № 1 (45). С. 23-35.

Погребняк С. П. Вісник Академії правових наук України. 2016. № 1 (№ 44). С. 26-36.

Юридична енциклопедія: в 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. К.: «Укр.енцикл.», 1998. Т.5. П-С. 2003. 736 с.

Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М. І. Козюбри. К. Ваіте, 2015. 392 с. Див. також: Погребняк С.П. Основоположні принципи права: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / С.П. Погребняк ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Х., 2009. 36 с.

Колодій А. М. Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання): Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01; 12.00.02 / А.М. Колодій ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 1999. 36 с.

Тихомиров Д. О., Харченко Н. П. Зловживання правом як відхилення від правомірної поведінки / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск № 38. Том. 1. 2016. С. 26-29

Ганьба О. Зловживання правом: аналіз наукових поглядів та авторське трактування окремих проблем / Visegrad journal on human rights. 4/1., 2016. С. 95-99.

Бакаєв Д. Зловживання правом як форма реалізації розсуду в праві / Публічне право. 2013. № 2 (10). С. 295–300.

Рубащенко М. А. Зловживання правом як загальноправова категорія: допустимість, сутність, кваліфікація. М. А. Рубащенко. Цивільне право. 2010. № 4. С. 110–119.

Полянський Т. Т. Зловживання правом: загальнотеоретична характеристика: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Т. Т. Полянський ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Л., 2011. 16 с.

Хміль М. М. Принцип неприпустимості зловживання правом (теоретико-правові аспекти): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / М.М. Хміль ; Нац. ун-т внутр. справ. Х., 2005. 19 с.

Рогач О. Я. Зловживання правом: теоретико-правове дослідження. – Ужгород:. Ліра, 2011. 368 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-02

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ; КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО