ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ НАЙМУ (ОРЕНДИ) ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ, ФРАНЦІЇ ТА ФРН

Автор(и)

  • М. Р. Лавриненко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.33.162046

Ключові слова:

нерухомість, обіг земель сільськогосподарського призначення, договір найму (оренди) земель сільськогосподарського призначення, істотні умови

Анотація

У статті досліджуються істотні умови договору найму (оренди) земель сільсько-господарського призначення у цивільному праві України, Франції та ФРН, а також з’ясовуються особливості цього договору, визначаються поняття «земля», «договір оренди землі», «оренда землі сільськогосподарського призначення».

Посилання

Вилежганіна В. В. Цивільно-правове регулювання договору найму (оренди) земельної ділянки: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / В.В. Вилежганіна; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2018. – 200 с.

Гнідан Р. М. Договір оренди земельної ділянки: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Р. М. Гнідан ; Держ. вищ. навч. закл. «Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника», Навч.-наук. юрид. ін-т. – Івано-Франківськ, 2018. – 201 с.

Закон про заходи щодо поліпшення структури аграрного виробництва і забезпечення надійного функціонування сільськогосподарських і лісогосподарських підприємств Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung land– und forstwirtsc [Електронний ресурс] // Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. – 1961. – Режим доступу до ресурсу: https://www.gesetze-im-internet. de/grdstvg/BJNR010910961.html.

Земельний кодекс України в редакції від 25.10.2001 № 2768–III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3–4. Ст. 27.

Ільків Н. В. Оренда земель сільськогосподарського призначення: теоретичні й практичні аспекти: Монографія / За заг. ред. проф., д.ю.н. Н.І. Титової / Н.В. Ільків. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 296 с.

Кулинич П. Ф. Ринок та охорона сільськогосподарських земель у європейському законодавстві. Досвід ФРН [Електронний ресурс] / П. Ф. Кулинич // Kyiv School of economics. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.kse.org.ua/uk/research-policy/land/analytical/?newsid=1705.

Кулинич В. Ф. Ринок та охорона сільськогосподарських земель у європейському законодавстві. Досвід Франції [Електронний ресурс] / В. Ф. Кулинич // Kyiv School of economics. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.kse.org.ua/uk/research-policy/land/analytical/?newsid=1706.

Німецьке цивільне уложення (Bürgerliches Gesetzbuch) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/.

Податковий кодекс України: Закон України №2755-VІ вiд 02.12.2010 р. [Електронний ресурс] // ВВР. − 2011. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Положення про порядок ведення поземельної книги Grundbuchordnung, GBO [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gesetze-im-internet.de/gbo/BJNR001390897.html.

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року «Деякі питання оренди земель»: [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр. – 2006. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1724-2006-%D0%BF.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція): Закон України від 12.02.2015 р. № 191–VIII. Відомості Верховної Ради. 2015. № 21. Ст. 133.

Про оренду землі: Закон України від 06.10.1998 р. № 161– XIV. // Відомості Верховної Ради України. 1998. № 46–47. Ст. 280.

Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років від 18.01.2001 р. № 2238-ІІІ // Офіційний сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2238-14/ed20010626.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-IV // Офіційний сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Цивільний кодекс Франції (Code civil ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721.

Boinon J.P. «Land policy in Franceand its consequence for the farmers» Agricultural Economics.– Czech, vo l. 49, 2003 (4): pp. 166–172. URL: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/59363.pdf.

Code rural et de la pêche maritime [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20080505.

Loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole, Version consolidée au 23 mars 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508777.

Schünemann W.B. Wirtschaftsprivatrecht: juristisches Basiswissen für Wirtschaftswissenschaftler. – 4., neu bearbeit. Aufl. – Stuttgart: Lucius und Lucius, 2002. – 552 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-02

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО