КАРАЛЬНА ФУНКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА

Автор(и)

  • О. М. Миколенко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.33.162056

Ключові слова:

адміністративно-деліктне право, функції адміністративно-деліктного права, каральна функція, адміністративні стягнення

Анотація

У статті розкривається зміст та особливості реалізації каральної функції адміністративно-деліктного права, характеризуються недоліки сучасної системи адміністративних стягнень та аналізуються думки вчених, які пропонують авторські визначення покарання як однієї із цілей застосування правових санкцій.

Посилання

Абрамов А. И. Понятие функций права. Журнал российского права 2006. № 2(110). С. 71–83.

Пирожкова Ю. В. Теорія функцій адміністративного права: дис. …д-ра юрид. наук. Запоріжжя, 2017. - 543 c.

Радько Т. Н. Теория государства и права: учебник. 2-е изд. Москва: Проспект, 2009. 752 с.

Синюков В. Н. Функции права / Теория государства и права: курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. Москва: Юристъ, 1997. С. 154-158.

Скакун О. Ф. Теория государства и права: учебник. Харьков: Консум, 2000. 704 с.

Щербина В. І. Функції трудового права: автореф. дис. …д-ра юрид. наук. Харків, 2009. 32 с.

Ситар І. М. Онтологічні функції права: монографія. Львів: Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2009. 240 с.

Зубков В. И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. Москва: Издательство НОРМА, 2002. 304 с.

Козюбра М. І. Загальна теорія права: підручник / За заг. ред. М. І. Козюбри. Київ: Ваіте, 2015. 392 с.

Стручков Н. А. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с преступностью. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1978. 288 c.

Шаргородский М. Д. Наказание, его цели и эффективность. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1973. 160 c.

Беляев Н. А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых учреждениях. Ленинград: Изд-во Ленинградского государственного университета, 1963. 186 с.

Карпец И. И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы. Москва: Юридическая литература, 1973. 287 с.

Смирнов В. Г. Функции советского уголовного права. Ленинград: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1965. 188 с.

Ной И. С. Сущность и функции уголовного наказания в советском государстве. Политико-юридическое исследование. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1973. 193 c.

Миколенко О. І. Адміністративний процес і адміністративна відповідальність: навчальний посібник. Харків: Одіссей, 2010. 368 с.

Проект Кодексу України про адміністративні проступки від 26.05.2004 № 5558. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=5558&skl=5. (дата звернення: 01.07.2017).

Дуліна О. В. Суб’єкти адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері земельних відносин: дис. …канд. юрид. наук. Запоріжжя, 2015. 204 с.

Стукаленко О. В. Адміністративна відповідальність за порушення норм земельного законодавства (матеріальний і процесуальний аспект): дис. …канд. юрид. наук. Дніпропетровськ, 2008. 210 с.

Багрий-Шахматов Л. В. Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и формы ее реализации. Общая часть: Курс лекций. Одесса: АО БАХВА, 1996. 192 с.

Кревсун О. М. Покарання за злочин. Юридичний вісник України. 2016. № 34(1102). С. 14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-02

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО