ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ФЕНОМЕНУ «ДУШІ»

Автор(и)

  • В. П. Плавич Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.33.162061

Ключові слова:

Душа, , феномен, Душі, пізнаюча, субстанція

Анотація

В статті розглядаються філософсько-правові уявлення про душу в антропологічному просторі і виявляються важливі методологічні домінанти антропології права, просліджуються субстанційні властивості «Душі». Людина розглядається як космопланетарний феномен.

Посилання

Куба В.В. Соціально-філософське пізнання феномену «душі» як соціокультурного концепту / Наукове пізнання: методологія та технологія. Випуск 1 (34) 2015. – С. 107-114.

Сливка С.С. Проблеми філософії права: Навч. посіб. / С. С. Сливка. Вид. 2 переробл. і доповн. – Х.: Право, 2015. – 192 с.

Plavich V.P. Natural sole control of the subject: functional AND, MANAGEMET / The Genesis of genius. – Geneva, Switzerland March, 2017 № 8. – P. 175.

Плавич В.П. Управління природним самоконтролем суб’єкта і його максимальне використання // Теоретико-методологічний та філософсько-правовий аналіз правотворчості: наукові реалії сучасності: [монографія] В.П. Плавич. – Одеса: Астропринт, 2017. – С. 375-393.

Вяткин Аркадий «Летающий медиум Даниэль Хоум, газета «На диване», № 7 (676) 20.02.2018. – 26.02.2018. – Режим доступу: [Електронний ресурс]: www.publica.com.ua.

Плавич В.П. Феномен душі або енергоінформаційна сутність в предметному полі філософсько-правового аналізу: в рамках раціонального та ірраціонального // Формування і розвиток правотворчості в умовах трансформації суспільства: [монографія] за ред. д.філос.н., к.ю.н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України В.П. Плавича. Одеса, Фенікс, 2018. – 348 с.

Іванова Н.В. Духовно-онтологічні стратегії мислення: соціально-філософський аналіз. Автореф. дис. д.філос.н. Одеса, 2017. – 40 с.

Философский словарь [Текст]: основан Г. Шмидтом / под ред. Г. Шишкоффа; пер. с нем., общ. ред. В.А. Малинина. – 22-е, новое, перераб. изд. – М.: Республика, 2003. – 575 с.

Філософський енциклопедичний словник [Текст] / Ін-т філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. – К.: Абрис, 2002. – 742 с.

Бурлуцкая Л.А. Тайные общества или Кто правит миром! [Текст] / Л.А. Бурлуцкая. – М., 2003. – 431 с.

Концепции современного естествознания [Текст] / под ред. С.И. Самыгина. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 575 с.

Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера [Текст] / В.И. Вернадский. – М., 2002.

Эзотерика [Текст]: универс. словарь-справочник / автор-состав. А.И. Ивасенко. – 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2001.

Шершеневич Г.Ф. История философии права [Текст] / Г.Ф. Шершеневич. – СПб.: Лань, 2001. – 526 с.

Пам’ятки братських шкіл на Україні (кінець XVI – початок XVIIIст.): Текст і дослідження [Текст] / Ін-т наук УРСР, Ун-т філософії, Ін-т сусп. наук; редкол.: В.І. Шинкарук та ін. – К.: Наук. думка, 1988. – 568 с.

Святий Августин. Сповідь [Текст] / пер. з латин. Ю. Мушака; післямова С. Здіорука. – К.: Основи, 1999. – 319 с.

Волченко В.Н. Миропонимание и экоэтика XXI века. Наука – Философия – Религия [Текст] / В.Н. Волченко. – М., 2001. – 432 с.

Трубецкой Е.Н. Труды по философии права [Текст] / Е.Н. Трубецкой. – СПб.: Изд-во РХГИ, 2001. – 543 с.

Роберт Ланса Біоцентризм. Як життя створює всесвіт. СПб: Питер, 2015. – 224 с.

Майкл Ньютон Предназначение души. Жизнь между жизнями / Пер. с англ. К.Р. Айрапетян. – СПб.: Будущее земли: 2002. – 384 с.

Гіпотеза професора Роберта Ланса: умерев, люди воскресают в другой Вселенной. Режим доступу: [Електронний ресурс] – http: // paranormal.news.ru. / news/ gipoteza rofessora Lansa: umerev liudi voskresajut v drugoi vselennoj / 2015-09-14-10707. – Назва з екрана.

Наталья Кувшинова. Письма с того света. Журнал-газета «Публика» № 27 (864) 4 июля – 10 июля 2017 г. – Л. 5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-02

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА