DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.35.181338

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК «ЖИВЕ ПРАВО» ТА КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ЖИТТЯ

В. П. Кононенко

Анотація


Cтаття присвячена дослідженню джерел міжнародного права, розвитку практики Європейського суду з прав людини, яку називають «живим правом» та проблемі відсутності розвитку його ж практики з питань захисту життя в галузі біоетики. Робиться висновок, що судова практика діє в конвенційних рамках, і є «живим», тобто реально існуючим правом. Дотримання Судом принципу stare decisis обмежує занадто динамічне тлумачення Конвенції і виступає своєрідним механізмом стримувань і противаг в практиці ЄСПЛ: stare decisis обмежує динамічне тлумачення, а останнє не дає йому жорстко стати на позиціях своїх прецедентів. Право на життя захищається Конституцією України від народження, а значить, розширене тлумачення ст. 2 Конвенції 1950, яким би встановлювався інший момент початку захисту життя прямо конкурував би з її нормами.


Ключові слова


прецедент; джерело права; судова практика; біоетика; право на життя; stare decisis.

Повний текст:

PDF

Посилання


Mazur, M.V., Tagiev S.R., & Benitsky A.S. (2006). Interpretation and application of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms by the European Court of Human Rights and the Courts of Ukraine. Lugansk: RVV [in Ukrainian].

Against torture. (2007). European mechanisms for the prevention of torture and ill-treatment. Kharkiv: Prava liudyny [in Ukrainian].

Protocol No. 14. (2006). Practice of Europe. Human rights courts. Decision. Comments [in Ukrainian].

Protocole No. 14. (2006). Practice of Europe. Human rights courts. Decision. Comments

Shevchuk, S. (2007). Judicial lawmaking: world experience and perspectives in Ukraine. Kyiv: Referat [in Ukrainian].

Marchenko, M.N. (2007). Judicial lawmaking and judicial law. Moscow: TK Velby, Prospekt [in Russian].

Kononenko, V. P., (2019). Settlement of territorial disputes by the international court of the United Nations: theory and practice. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Kyryliuk O. V., (2017). International legal support for the development of a global information society. Doctor’s thesis. Kyiv: KNU [in Ukrainian].

Zabara I.M., (2017). International Law: Towards a Definition of Legal Phenomenon (Theoretical Aspects). Almanakh mizhnarodnoho prava, 15, 4-11 [in Ukrainian].

Kononenko, V. P., (2018). Settlement of territorial disputes by the International Court of Justice. Kyiv: KNU [in Ukrainian].

Kononenko, V.P. (2009). Zvicha’s nature of the precedent nature of the decision of the European Court of Human Rights. Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Ostrovska, B.V. (2017). Practice of the European Court of Human Rights to Preserve the Right to Life at Organic Feeding. Kyiv: Yurydychna dumka [in Ukrainian].

Catalog of Legal Positions of the Constitutional Court of Ukraine (1997-2018). Retrieved from: http://ccu.gov.ua/storinka-knygy/421-prav-na-zhyttya

Ostrovska, B. V. (2017). Bioethical aspects of ratio between reproductive rights of a human being and his right to life in the process of using assisted reproductive technologies. European Political and Law Discourse.

Ostrovskaya, B.V. (2016). The human right to life from its birth in the context of law and morality. Filosofski ta metodolohichni problemy prava, 2, 140-149 [in Ukrainian].

Romanovsky, G.B. (2016). The beginning of a person’s life in criminal law. Kryminolohicheskyi zhurnal OGUEP, 3(21), 43-49 [in Russian].

Popov, A.N. (2001). Offenses against the person under extenuating circumstances. St. Petersburg : Yuryd. tsentr Press [in Russian].

Kovler, A. I. (2002). Anthropology of law: Textbook for universities. Moscow: Norma [in Russian].

Ostrovska, B.V. (2017). The right to life of an individual: biological aspects of the evolution of human rights. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav, 4, 275-284 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Тлумачення та застосування Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод Європейським судом з прав людини та судами України : навч. посіб. / [М.В. Мазур, С.Р. Тагієв, А.С. Беніцький]. – Луган. держ. ун-т внутр. справ. – Луганськ: РВВ, 2006. – 600 с.

Проти катувань. Європейські механізми запобігання катуванням та поганому повоженню. – Харків: Права людини. – 2007. – 228 с.

Protocol № 14 // Практика Європ. суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 2006. – № 2. – С. 97-104.

Protocole № 14 // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 2006. – № 2. – С. 143-150.

Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні / С. Шевчук. – К.: Реферат. – 2007. – 640 с.

Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право/ М.Н. Марченко. – М.: ТК Велби. Проспект, 2007. – 512 с.

Кононенко В.П. Вирішення територіальних спорів міжнародним судом ООН: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук: 12.00.11 / Кононенко Валерій Петрович. – Київ : НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2019. – 40 с.

Кирилюк О.В. Міжнародно-правове забезпечення розвитку глобального інформаційного суспільства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.11 / Кирилюк Ольга Василівна. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2017. – 20 с.

Забара І.М. Міжнародний правопорядок: до питання визначення правового явища (теоретичні аспекти) / І.М. Забара // Альманах мiжнародного права. – 2017. – № 15. – С. 4-11.

Кононенко В.П. Вирішення територіальних спорів Міжнародним Судом ООН: теорія і практика / В.П. Кононенко. – Київ-Одеса: «Фенікс», 2018. – 438 с.

Кононенко В.П. Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського суду з прав людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец.12.00.11 / В.П. Кононенко. – К. : Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2009. – 19 с.

Островська Б. В. Практика Європейського суду з прав людини щодо захисту права на життя у біоетичних питаннях / Б.В. Островська // Держава і право. Серія: «Юридичні науки»: зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка». – 2017. – Вип. 75. – С. 20-30.

Каталог юридичних позицій Конституційного Суду України (1997-2018 роки). – Режим доступу: http://ccu.gov.ua/storinka-knygy/421-pravo-na-zhyttya

Ostrovska, B. V. (2017). Bioethical aspects of ratio between reproductive rights of a human being and his right to life in the process of using assisted reproductive technologies. European Political and Law Discourse. Volume 4. Issue 1. P. 83-90.

Островська Б.В. Право людини на життя від моменту її зародження в контексті права та моралі / Б.В. Островська // Філософські та методологічні проблеми права. – 2016. – № 2. – С. 140-149.

Романовский Г.Б. Начало жизни человека в уголовном праве / Г.Б. Романовский // Криминологический журнал ОГУEП. – 2012. – № 3 (21). – С. 43-49.

Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах/ А.Н. Попов. – СПб: Юрид. центр Пресс, 2001. – 463 с.

Ковлер А. И. Антропология права: учебник для вузов/ А. И. Ковлер. – М.: Норма, 2002. – 480 с.

Островська Б. В. Право на життя й цілісність особи: біоетичні аспекти еволюції прав людини/ Б.В. Островська // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2017. – № 4. – С. 275-284.

Copyright (c) 2019

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.