DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.35.181339

СУЧАСНИЙ СТАН АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ

Ж. А. Коваленко

Анотація


Сьогодні одним із головних пріоритетів України є зміцнення демократичної та правової держави, у якій на засадах рівного партнерства налагоджено взаємодію органів публічної влади та громадськості, а громадяни є повноправними членами державно-суспільних відносин та залученні до управління державою. Ключовим завданням у цьому напрямку є забезпечення дієвості та ефективності механізмів громадського контролю. У статті проаналізовано сучасний стан наукової розробленості питання громадського контролю за діяльністю публічної адміністрації. Констатовано широкий комплекс проблем, пов’язаних із безсистемністю наукових досліджень, відсутністю механізмів впровадження наукових здобутків у практику, слабкою підтримкою з боку держави науково-правового забезпечення громадського контролю. Доведено наявність великого розриву між наукою та практикою у сфері реалізації громадського контролю. А також визначено першочергові кроки на шляху до їх подолання. Сформульовані автором висновки та пропозиції можуть бути використані у науково-дослідній сфері, у навчально-методичній та правовиховній роботі.


Ключові слова


державне управління; людина; громадський контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Report on the human rights situation in Ukraine 16 November 2018 to 15 February 2019. Retrieved from: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraine16Nov2018‑15Feb2019.pdf.

Harashchuk, V. M. (1999). Control and supervision in public administration. Kharkiv: Natsionalna yurydychna akademiia Ukrainy [in Ukrainian].

Harashchuk, V. M. (2002). Control and supervision in public administration. Kharkiv: Folio [in Ukrainian].

Harashchuk, V. M. (2003). Theoretical and legal problems of control and supervision in public administration. Doctor’s thesis. Kharkiv: ZNU [in Ukrainian].

Ghurzhij, T.O. (2016). Development priorities of the Institute for public consultations. Public space as an object of legal regulation: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (pp. 69-72). Kiev: Akademija advokatury Ukrainy [in Ukrainian].

Ghurzhij, T.O. (2017). Public Consultations in Ukraine: Topical Legal Issues. Rocznik Administracji Publicznej, 3

Ghurzhij, T.O. (2017). Prospects of the Institute of public consultations in Ukraine. Human rights and public governance: Collections of materials of inter-regional Round Table (pp. 5-9). Chernivtsi: Tekhnodruk [in Ukrainian].

Denysjuk, S. F. (2010). Public Control control over law enforcement activityin Ukraine: administrative and legal principles. Doctor’s thesis. Kiev: Kyjivsjkyj mizhnarodnyj universytet [in Ukrainian].

Mukshymenko, A.P. (2010). Administrative and legal support of public control over the observance of human rights in the execution of criminal sentences. Candidate’s thesis. Kharkiv: Kyjivsjkyj mizhnarodnyj universytet [in Ukrainian].

Poklad, O.V. (2018). Public controlover policeactivity. Candidate’s thesis. Zaporizhzhja: ZNU [in Ukrainian].

Skvirsjkyj, I.O. (2013). Public controlin public administration: theoretical and legal and praxeological aspects. Doctor’s thesis. Zaporizhzhja: ZNU [in Ukrainian].

Selivanov, V. M. (2002). Law and power of sovereign Ukraine: methodological aspects. Kiev: Vydavnychyj dim «In Jure»[in Ukrainian].

Averianov, V.B. (2010). The need to take into account the European integration requirements for the formation of a new Ukrainian administrative and legal doctrine. Law of Ukraine, 21 [in Ukrainian].

Averianovm, V.B, Derets, V.A., & Shkolyk, A.M. et al. (2007). Public administration: European standards, experience and administrative law. Kyiv: Yustinian [in Ukrainian].

Averianov, V.B., Andriiko, O.F., & Bytiak, Yu.P. et al. (2008). Citizens’ rights in the sphere of executive power: administrative and legal support for implementation and protection. Dnipropetrovsk: Lira [in Ukrainian].

Bytiak, Yu.P., Bohutskyi,V.V., & Harashchuk,V.M. et al. (2001). Administrative law of Ukraine. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine Procedure № 976 (2008, November 5). Retrieved from: https://bitly.su/VPciUPK7[in Ukrainian].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine Procedure, Regulation № 996 (2010, November 3) [in Ukrainian].

Kolomoiets, T. O. (2012). Public control over the activities of local self-government bodies as subjects of administrative law of Ukraine: priorities of research and improvement of legal principles Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 5 [in Ukrainian].

Kolomoiets, T. O., & Matviienko, P. D. (2012). Principles as an element of the mechanism of control over the activity of local self-government bodies Administrative law and process, 2(2) [in Ukrainian].

Averianov, V. B. (2000). Ensuring human rights and freedoms is a priority for administrative reform in Ukraine Yurydychnyi visnyk, 2 [in Ukrainian].

Ghurzhij, T.O. (2012). System of Functions of Administrative Procedure Law of Ukraine Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, 1 (2) [in Ukrainian].

Ghurzhij, T.O. (2014). Prospects for the development of administrative and tort legislation of UkraineAdministrative law and process, 3 (9) [in Ukrainian].

Ghurzhij, T.O., Gurzhij, A.V, & Seljukov, V.S. Public Administration of Personal Data Protection in Modern Ukraine (2018). Politické vedy, 2 [in Poland].

EU-Ukraine Association Agreement (2015, November, 30) Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


United Nations High Commissioner for Human Rights: [Веб-сайт]. Report on the human rights situation in Ukraine 16 November 2018 to 15 February 2019. Retrieved from : https: //www.ohchr.org/Documents/ Countries/UA/ReportUkraine16Nov2018‑15Feb2019.pdf.

Гаращук В.М. Контроль та нагляд у державному управлінні: навч. посібник / В.М. Гаращук. – Х.: Національна юридична академія України, 1999. – 55 с.

Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні: монографія / В. М. Гаращук. – Х.: Фоліо, 2002. – 176 с.

Гаращук В. М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні: дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.07 / Гаращук Володимир Миколайович. – Х.: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2003. – 412 с.

Гуржій Т.О. Пріоритети розвитку інституту публічних консультацій / Т. О. Гуржій //Публічний простір як об’єкт правового регулювання: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30 вересня 2016 р.). – К.: Академія адвокатури України, 2016. – С. 69-72.

Gurzhii, Т. (2017). Public Consultationsin Ukraine: Topical Legal Issues. Rocznik Administracji Publicznej, № 3, 309-318.

Гуржій Т.О. Перспективи розвитку інституту публічних консультацій в Україні/ Т. О. Гуржій // Права людини та публічне врядування : збірник Матеріалів міжрегіонального круглого столу (м. Чернівці, 27-28 травня 2017 р.). – Чернівці: Технодрук, 2017. – С. 5-9.

Денисюк С. Ф. Громадський контроль за правоохоронною діяльністю в Україні: адміністративно-правові засади: дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.07 / Денисюк Станіслав Федорович. – К.: Київський міжнародний університет, 2010. – 393 с.

Мукшименко А. П. Адміністративно-правове забезпечення громадського контролю за дотриманням прав людини при виконанні кримінальних покарань: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Мукшименко Алла Петрівна. – Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 192 с.

Поклад О.В. Громадський контроль за діяльністю поліції: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Поклад Олександр Валентинович; Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – 207 с.

Сквірський І. О. Громадський контроль у публічному управлінні: теоретико-правові та праксеологічні аспекти: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07 / Сквірський Ілля Олегович. – Запоріжжя: ДВНЗ «Запорізький національний університет», 2013. – 413 с.

Селіванов В. М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти: монографія / В. М. Селіванов. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2002. – 724 с.

Авер’янов В. Б. Необхідність врахування євроінтеграційних вимог на становлення нової української адміністративно-правової доктрини / В. Б. Авер’янов //Право України. – 2010. – № 21. – С. 183–191.

Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / [В. Б. Авер’янов, В. А. Дерець, А. М. Школик та ін.]; за ред. В. Б. Авер’янова. – К.: Юстініан, 2007. –288 с.

Права громадян у сфері виконавчої влади: аміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту: монографія / [В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк, та ін]. – Д.: Ліра, 2008. – 585 c.

Адміністративне право України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук та ін.]; за ред. Ю. П. Битяка. – Х.: Право, 2001. – 528 c.

Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976. – Режим доступу: https://bitly.su/VPciUPK7.

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996. – Режим доступу: https://urlid.ru/bsah.

Коломоєць Т. О. Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування як суб’єктів адміністративного права України: пріоритети дослідження та вдосконалення правових засад / Т. О. Коломоєць // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. – С. 3-6.

Коломоєць Т. О. Принципи як елемент механізму контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування / Т. О. Коломоєць, П. Д. Матвієнко // Адміністративне право і процес. – 2012. – № 2(2). – С. 31–42.

Авер’янов В. Б. Забезпечення прав і свобод людини – пріоритетна орієнтація адміністративної реформи в Україні / В. Б. Авер’янов // Юридичний вісник. – 2000. – № 2. – С.70-73.

Гуржій Т. О. Система функцій адміністративно-процесуального права України / Т. О. Гуржій // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 1 (2). – С. 124-129.

Гуржій Т. О. Перспективи розвитку адміністративно-деліктного законодавства України / Т. О. Гуржій // Адміністративне право і процес. – 2014. – № 3 (9). – С. 156-158.

Gurzhii, Т., Gurzhii, A., & Seliukov, V. (2018). Public Administration of Personal Data Protection in Modern Ukraine. Politické vedy, Vol. 21, 2, 138‑158.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Угода від 27.06.2014. – 2014. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Copyright (c) 2019

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.