DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.35.181343

ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

В. М. Тернавська

Анотація


Стаття присвячена дослідженню природи правових засобів, за допомогою яких реалізується якісна та ефективна правова політика держави. Аналізуються різні інтерпретації поняття «правові засоби». Розглядається система засобів правової політики, яка включає юридичні та неюридичні інструменти і технології, котрі, своєю чергою, утворюють дві самостійні підсистеми. Представлені авторське визначення поняття «засоби правової політики» та їх класифікація. Робиться висновок про безпосередню залежність можливості досягнення поставлених цілей від того, наскільки повно, ефективно і раціонально будуть застосовані засоби формування і реалізації правової політики.


Ключові слова


правове життя; правова політика; засоби правової політики; удосконалення права; механізм правового регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Alekseev, S.S. (1999). Law: ABC – Theory – Philosophy: The Experience of Integrated Research. Moscow: «Statut» [in Russian].

Bidey, O. (2006). On the concept and nature of legal policy. Pidpryyemnycztvo, gospodarstvo i pravo, 2 [in Russian].

Onufriyenko, O.V. (2003). Legal means in the context of the instrumental theory of law. Doctor’s thesis. Zaporizhzhya [in Ukrainian].

Puzikov, R.V. (2013). Means of realization of legal policy. Vestnik Tambovskogo universiteta. Serija: Gumanitarnye nauki, 11 (127). Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/v/sredstva-realizatsiipravovoy-politiki [in Russian].

Bachilo, I.L. (1987). On the concept of improving the public administration system. Sovetskoe gosudarstvo i pravo, 6 [in Russian].

Isakov, N.V. (2004). Legal policy of modern Russia: the problems of theory and practice. Extended abstract of doctor’s thesis. Rostov-na-Donu [in Russian].

Mal’ko, A.V., Shundikov K.V. (2001). Legal policy of modern Russia: goals and means. Gosudarstvo i pravo, 7 [in Russian].

Trubnikov, N.N. (1964). Correlation of the goal, means and result of human activity. Voprosy filosofii, 6 [in Russian].

Alekseev, S.S. (1987). Legal means: statement of the problem, concept, classification. Sovetskoe gosudarstvo i pravo, 6 [in Russian].

Matuzov, N.I., & Mal’ko, A.V. Theory of state and law: manual. Fifth Edition. Moscow: Izdatel’skij dom «Delo» RANHiGS [in Russian].

Halfina, R.O. (1988). Law as a means of social management. Moscow: Nauka [in Russian].

Halfina, R.O. (1974). General doctrine on legal relations. Moscow: Juridicheskaja literatura [in Russian].

Rabinovych, P.M. (2001). Basics of general theory of law and state. Issue 5, with changes. Textbook. Kyiv: Atika [in Ukrainian].

Tarakhonich, T.I. (2011). Substantive characteristics of legal means: modern views. Chasopys Kyivs’kogo universy`tetu prava, 2 [in Ukrainian].

Zaichuk, O.V., & Onishchenko, N.M. (2006). Theory of state and law. Manual. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian]. Retrieved from: http://www.ebk.net.ua/Book/law/zaychuk_tdp/part3/1202.htm

Nyrkov, V.V. (2016). Goals and means of law-making policy. In A.V. Mal’ko, (Ed.), Law-making policy in modern Russia: a course of lectures (pp. 71-88). (2nd ed., rev.). Moscow: Prospekt [in Russian].

Mal’ko, A.V., & Salomatin, A.Ju. (2017). Basics of legal policy. Textbook. Second Edition. Moscow: RIOR: INFRA-M [in Russian].

Mazuryk, R.V. The concept of legal means and its content in budget law. Administratyvne pravo i proces. Retrieved from: http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/4-10-2015/item/357-ponyattyapravovoho- zasobu-ta-yoho-zmist-u-byudzhetnomu-pravi-mazuryk-r-v

Kostenko, M.A. (2012). System of legal policy means. Sovremennoe pravo, 8. Retrieved from: https: // www.sovremennoepravo.ru [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования/ С. С. Алексеев. – Москва: «Статут», 1999. – 712 с.

Бидей О. О понятии и природе правовой политики / О. Бидей // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 2. – С. 56-58.

Онуфрієнко О. В. Правові засоби у контексті інструментальної теорії права : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Онуфрієнко Олексій Володимирович. – Запоріжжя, 2003. – 196 с.

Пузиков Р. В. Средства реализации правовой политики / Р. В. Пузиков // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2013. – Выпуск 11 (127). – С. 1-12. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/v/sredstva-realizatsii-pravovoy-politiki

Бачило И. Л. О концепции совершенствования системы государственного управления / И. Л. Бачило // Советское государство и право. – 1987. – № 6. – С. 20-28.

Исаков Н. В. Правовая политика современной России: проблемы теории и практики : автореф. дис. на соискание науч. степени доктора юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история правовых учений» / Исаков Николай Васильевич. – Ростов-на-Дону, 2004. – 42 c.

Малько А. В. Правовая политика современной России: цели и средства / А. В. Малько, К. В. Шундиков // Государство и право. – 2001. – № 7. – С. 15-22.

Трубников Н. Н. Отношение цели, средства и результата деятельности человека / Н.Н. Трубников // Вопросы философии. – 1964. – № 6. – С. 59-68.

Алексеев С. С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классификация / С. С. Алексеев // Советское государство и право. – 1987. – № 6. – С. 12-19.

Матузов Н. И. Теория государства и права : учебник / Н. И. Матузов, А. В. Малько. – 5-е изд. – Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. – 528 с.

Халфина Р.О. Право как средство социального управления / Р.О. Халфина. – М.: Наука, 1988. – 256 с.

Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении / Р.О. Халфина. – М.: Юридическая литература, 1974. – 352 с.

Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами : навчальний посібник/ П.М. Рабінович. – К.: Атіка, 2001. – 176 с.

Тарахонич Т.І. Змістовна характеристика правових засобів: сучасні погляди / Т.І. Тарахонич // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 2. – С. 36-39.

Зайчук О.В. Теорія держави і права. Академічний курс. Підручник / О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко. – Київ: Юрінком Інтер, 2006. – 685 с. – Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/law/zaychuk_tdp/part3/1202.htm

Нырков В.В. Цели и средства правотворческой политики / В.В. Нырков // Правотворческая политика в современной России: курс лекций / под ред. А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2016. – С. 71-88.

Малько А.В. Основы правовой политики: учеб. пособие для магистрантов / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. – 2 изд. – Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 170 с.

Мазурик Р.В. Поняття правового засобу та його зміст у бюджетному праві / Р.В. Мазурик // Адміністративне правo і процес. – Режим доступу: http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/4-10-2015/item/357-ponyattya-pravovoho-zasobu-ta-yoho-zmist-u-byudzhetnomu-pravi-mazuryk-r-v

Костенко М.А. Система средств правовой политики / М.А. Костенко // Современное право. – 2012. – № 8. – С. 27-31. – Режим доступу: https://www.sovremennoepravo.ru

Copyright (c) 2019

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.