DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.35.181346

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

О. М. Миколенко

Анотація


Дослідження ефективності публічного управління в сфері охорони здоров’я є сьогодні перспективним напрямом досліджень, що обумовлено різними чинниками: по-перше, проблематика публічного управління в сфері охорони здоров’я розглядається представниками різних наук (юристами, соціологами, політологами, представниками теорії державного управління, тощо) по різному, де кожна із перерахованих наук намагається розкрити коло існуючих проблем у цій сфері, виявити причини їх існування і запропонувати шляхи їх вирішення; по-друге, держава формує політику охорони здоров’я в Україні та забезпечує її реалізацію. Якщо ж держава не забезпечує у цій сфері реалізацію та захист прав фізичних і юридичних осіб, то говорити про її соціальну спрямованість не доводиться; по-третє, в науці існує багато концепцій до змісту поняття «ефективність в державному управлінні» та до критеріїв її визначення.


Ключові слова


ціль; ефективність; якість; публічне управління; публічне управління в сфері охорони здоров’я.

Повний текст:

PDF

Посилання


Fundamentals of Ukrainian legislation on health care: Law of Ukraine № 2801-XII. (1992, November 19). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 [in Ukrainian].

How the number of vaccinated children in Ukraine is growing / Ministry of Health of Ukraine. Retrieved from: https://moz.gov.ua/article/news/jak-zrostae-kilkist- vaccinated-ditej-v-ukraini. [in Ukrainian].

Low vaccination rates and outbreaks of infections: who is to blame and what to do? / Radio Liberty. Retrieved from: https://www.radiosvoboda.org/a/29025966.html. [in Ukrainian].

On Optimization of the System of Central Bodies of Executive Power: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 442 (2014, September 10). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF?find=1&text=%E5%EF%B3%E4%E5%EC#w11 [in Ukrainian].

Regulation on the Ministry of Health of Ukraine № 267 (2015, March 26). Retrieved from: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF?find=1&text=%F4%F3%ED%EA%F6#w11 [in Ukrainian].

Bilokur, E.I. (2015) Functions of public administration: concepts, features, legal regulation. Сandidate’s thesis. – Odessa: NU «Odessa Law Academy» [in Ukrainian].

Mykolenko, O.M. (2018) Functions of administrative-tort law (theoretical and legal aspect). Doctor’s thesis. – Zaporizhzhya: ZNU [in Ukrainian].

On the Concept of Healthcare Development of the Population of Ukraine: Decree of the President of Ukraine № 1313/2000 (2000, December 7). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1313/2000?find=1&text=%E4%E5%EC%EE%E3%F0%E0%F4#w11 [in Ukrainian].

On approval of the Concept of the National Program «Health 2020: the Ukrainian Dimension»: the decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 1164-p (2011, October 31). Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/en/npas/244717787 [in Ukrainian].

Zayats, N. (2016.) Essential characteristics of legal remedies in the mechanism of legal regulation. Entrepreneurship, economy and law, 12, 202-205 [in Ukrainian].

Balamush, M.A. (2017) Migration regime in Ukraine (administrative-legal aspect). Сandidate’s thesis. – Zaporizhzhia: ZNU [in Ukrainian].

Melnyk, O.M. (2004) Legal regulation and ways of increasing its efficiency. Сandidate’s thesis. – Kyiv: Institute of State and Law. V.M. Koretsky [in Ukrainian].

Pavlov, D.M. (2004.) Organizational and Legal Principles of Ensuring the Effectiveness of the Functioning of the System of Executive Bodies (Public Administration) Сandidate’s thesis. – Kyiv: NAIA of Ukraine [in Ukrainian].

Levansky, V.A. (1986) Modeling in social and legal research. – Moscow: Nauka [in Russian].

Procedure for the use of assisted reproductive technologies in Ukraine: Order of the Ministry of Health of Ukraine № 787 (2013, September 09). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1697-13 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.

Як зростає кількість вакцинованих дітей в Україні / Міністерство охорони здоров’я України. Режим доступу: https://moz.gov.ua/article/news/jak-zrostae-kilkist-vakcinovanih-ditej-v-ukraini.

Низький рівень вакцинації та спалахи інфекцій: хто винен і що робити? / Радіо Свобода. Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/29025966.html.

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF?find=1&text=%E5%EF%B3%E4%E5%EC#w11

Положення про Міністерство охорони здоров’я України від 25 березня 2015 р. № 267. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF?find=1&text=%F4%F3%ED%EA%F6#w11

Білокур Є.І. Функції державного управління: поняття, особливості, правове регулювання: дис. … канд. юрид. наук: спец.: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Білокур Євгенія Ігорівна. – Одеса, Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – 194 с.

Миколенко О.М. Функції адміністративно-деліктного права (теоретико-правовий аспект): дис. … д-ра юрид. наук: спец.: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Миколенко Олена Миколаївна. – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2018. – 484 с.

Про Концепцію розвитку охорони здоров’я населення України: Указ Президента України від 7 грудня 2000 року № 1313/2000. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1313/2000?find=1&text=%E4%E5%EC%EE%E3%F0%E0%F4#w11.

Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір»: розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. № 1164-р. Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/244717787.

Заяць Н. Сутнісна характеристика правових засобів у механізмі правового регулювання / Н. Заяць // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 12. – С. 202-205.

Баламуш М.А. Міграційний режим в Україні (адміністративно-правовий аспект): дис. …канд. юрид. наук: спец.: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Баламуш Мар’яна Анатолівна. – Запоріжжя, Запорізький національний університет 2017. – 206 с.

Мельник О.М. Правове регулювання та шляхи підвищення його ефективності: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Мельник Олена Миколаївна. – Київ, НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – 2004. – 208 с.

Павлов Д.М. Організаційно-правові засади забезпечення ефективності функціонування системи органів виконавчої влади (державного управління): дис. …канд. юрид. наук: спец.: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Павлов Дмитро Миколайович. – Київ, Національна академія внутрішніх справ України, 2004. – 195 с.

Леванский В.А. Моделирование в социально-правовых исследованиях / В.А. Леванский. – Москва: Наука, 1986. – 157 с.

Порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09.09.2013 № 787. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1697-13.

Copyright (c) 2019

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.