DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.36.184843

ДУХ ЯК ВЗАЄМОДІЯ МИСЛИТЕЛЬНО-СПОГЛЯДАЛЬНИХ ТА ВОЛЬОВИХ ПРОЦЕСІВ ЛЮДИНИ ЯК ДУХОВНОЇ СУТНОСТІ

В. П. Плавич

Анотація


Виявлено трансцендентні і раціонально-помежові основи суб’єктивно-свідомого (внутрішнього) світу людини. В статті аналізуються поняття «дух», який змістовно пов’язаний з поняттями «свідомості» і «душі», які є його видами або формами суб’єктивного духу. Звернуто увагу на атрибути духу. Розум має найвищу духовну цінність і є основним атрибутом духу. Підкреслено, що дух нескінченно багатший, значно вищий від природи, він поглинає і розум, і природу в собі, має внутрішній правовий зміст.


Ключові слова


дух; феномен духу; субстанція духу; дух як стан активності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ivanova N. V. (2017) Spiritual-ontological strategies of thinking: socio-philosophical analysis. Сandidate’s thesis. – Odessa: ONUU [in Ukrainian].

Sklovsky I. Z. (2013) Metaphysics of the Ukrainian idea in the context of ethno-social change at the turn of the millennium. Doctor’s thesis. Odessa. [in Ukrainian].

Gusev V. I. (2014) Introduction to metaphysics. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Ivanova N.V. (2016) Spiritual-ontological strategies of thinking: asocio-philosophical analysis. Lutsk: Vega-Druk [in Ukrainian].

Baudrillard J. (2000) Symbolic exchange and death. Moscva: Dobrosvet [in Russian].

Hegel G.V.F. (1977) Philosophy of the spirit. (Vol. 3.) Moscva: Mysl’ [in Russian].

Krymsky S.B. (2003) Inquiries of philosophical meanings. Kyiv: PARAPAN [in Ukrainian]

Krymsky S.B. (2000) Philosophy as a way of humanity and hope. Kyiv: Curs [in Ukrainian].

A. de Saint-Exupery (1983) Southern Postal. Night flight. Planet of people. Moscva: Detskaya literatura [in Russian].

Slivka S.S. (2015) Problems of philosophy of law. Harkiv: Pravo [in Ukrainian].

Malinin V.A. (2003) Philosophical Dictionary. Moscva: Respublika [in Russian].

Bachinin V.A. (2000) Philosophy of Law. Brief Dictionary. St. Peterburg: Lan’[in Russian].

Shinkaruk V.I. (2002) Philosophical Encyclopedic Dictionary. Kyiv: Abris [in Ukrainian].

Popper K.R. (2002) Objective knowledge. The evolutionary approach. Moscva: Editorial URSS [in Russian].

Patnem G. (2003) Mind, Truth and history. Kyiv: ydavnychyi dim «Alternatyva» [in Ukrainian].

Pushkin V.G. (2003) The essence of metaphysics from Thomas Aquinas through Hegel to Nietzsche and Martin Heidegger. St. Peterburg: Lan’[in Russian].

Goncharenko S. (1997) Ukrainian Pedagogical Dictionary. Kyiv: Lybid’ [in Ukrainian].

Alekseev A.P., Vasiliev G.G., Vorobey Yu.D. (2000) Brief Philosophical dictionary. Moscva: Prospect [in Russian].

Gurevich P.S., Popova Yu.N. (1988) The problem of man in Western philosophy. Moscva: Progress [in Russian].

Plavich V.P. (2019) Philosophical and legal problems of the phenomenon of «soul». Odesa, Feniks [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Іванова Н. В. Духовно-онтологічні стратегії мислення: соціально-філософський аналіз: автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Наталія Володимирівна Іванова; наук. консультант Є. Р. Борінштейн; Державний заклад «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського». – Одеса, 2017. – 40 с.

Скловський І. З. Метафізика української ідеї в контексті етносоціальних змін на межі тисячоліть. Дис… д-ра філос. наук : 09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії. Одеса, 2013. – 432 с.

Гусєв В. І. Вступ до метафізики / В. І. Гусєв. – К.: Либідь, 2004. – 488 с.

Іванова Н. В. Духовно-онтологічні стратегії мислення: соціально-філософський аналіз: монографія / Наталія Володимирівна Іванова. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 420 с.

Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр. – М.: Добросвет, 2000. – 387 с.

Гегель Г. В. Ф. Філософія духа // Энциклопедия философских наук в 3-х т. – Т.3. – М.: Мысль, 1977 – 471 с.

Кримський С. Б. Запити філософських смислів / С. Б. Кримський. – К. : Вид. ПАРАПАН, 2003. – 240 c.

Крымский С. Б. Философия как путь человечности и надежды / С. Б Крымский – К.: Курс, 2000. – 308 с.

А. де Сент-Экзюпери. Южный почтовый. Ночной полет. Планета людей / А. де Сент-Экзюпери. – М.: Детская литература, 1983. – 1056 с.

Сливка С. С. Проблеми філософії права : навч. посіб. / С. С. Сливка. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – Х. : Право, 2015. – 192 с.

Философский словарь: Основан Г. Шмидтом Шишкофф Г. (под ред.), Малинин В. А. (общ. ред.) М.: Республика, 2003. – 575 с.

Бачинин В. А. Философия права. Краткий словарь / В.А. Бачинин, В. П. Сальников. – СПб.: Лань, 2000. – 400 с.

Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди; [ред-кол.: В. І. Шинкарук (голова) та ін.]. – Київ: Абрис, 2002. – 742 с.

Поппер К. Р. Объективное знание. Эволюционный подход. Пер. с англ. Д. Г. Лахути. Отв. ред. В. Н. Садовский. — М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 384 с.

Патнем Г. Розум, істина і історія / Ґіларі Патнем. [пер. з англ. О. Мокровольського]. – К.: Видавничий дім «Альтернатива», 2003. – 232 с.

Пушкин В. Г. Сущность метафизики от Фомы Аквинского через Гегеля к Ницше и Мартину Хайдеггеру / В. Г. Пушкин. – СПб.: Лань, 2003. – 480 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 375 с.

Краткий философский словарь / Подгот.: Алексеев А.П., Васильев Г.Г., Воробей Ю.Д. и др.; Под ред. А. П. Алексеева. – М.: Проспект, 2000. – 397 с.

Проблема человека в западной философии. Переводы / Сост. и послесл. П. С. Гуревича; Общ. ред. Ю.Н. Попова. – М.: Прогресс, – 1988. – 552 с.

Плавич В. П. Філософсько-правові проблеми феномену «душі» // Правова держава. Одеса, Фенікс, 2019. – С. 36-42.

Copyright (c) 2019

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.