DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.36.184846

ПРИРОДА НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

З. О. Погорєлова

Анотація


Розкриття природи і характеру нормотворчої діяльності держави, її органів, меж і умов цієї нормотворчості є важливим для з’ясування справжньої ролі держави у створенні права. Існуючі дослідження у сфері нормотворчої діяльності держави як правило не дають відповіді на ці питання, обмежуючись розкриттям з суто позитивістських підходів нормотворчої діяльності як діяльності по створенню правових норм та їх викладу в нормативно-правових актах. Важливим є розкриття природи цієї діяльності на новому методологічному підґрунті, що давало б можливість теоретико-правового осмислення та подальшого удосконалення правових засад Української держави і національного права, законотворчої діяльності парламенту, нормотворчої діяльності органів державної влади.


Ключові слова


нормотворча діяльність держави; право і закон; правотворчий процес; нормотворчий процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Lukich, R. Methodology of law (1981). Moscow: Progress [in Russian].

Tikhomirov, V., Pigolkin, A., Kazmin, I. (1990). Law-making and plan // People’s deputy, 9, 95-98 [in Russian].

Rindyuk, V.I. Rulemaking activity (2009). Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Hetman, E.A. (2013). The rulemaking activity of executive bodies: concept, essence, main features // European perspectives, 6, 42-47 [in Ukrainian].

Rabinovich, P.M. (2016). Principle of the rule of law: problems of theory and practice // Proceedings of the Lviv Laboratory for Human Rights and Citizen of the Research Institute of State Construction and Local Self-Government of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 30. Lviv: Spolom [in Ukrainian].

Nersesyants, V. S. (1997). Philosophy of law. Moscow [in Russian].

Radbruch, G. (2004). Philosophy of Law. Moscow: International relationships [in Russian].

Kozyubra M. I. (2003). Legal law: the problem of criteria // Bulletin of the Academy of Law Sciences of Ukraine, 2-3, 83-95 [in Ukrainian].

Dugi, L. (1901). Society, personality, state. SPb [in Russian].

Zaiets, A. P. (1999). The rule of law in the context of modern Ukrainian experience. Kyiv: Parliamentary Publishing House [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Лукич. Р. Методология права. – М.: Прогресс, 1981. – 304 с.

Тихомиров В., Пиголкин А., Казьмин И. Законотворчество и план // Народный депутат. – 1990. – № 9. – С. 95-98.

Див., наприклад, Риндюк В. І. Нормотворча діяльність : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. І. Риндюк. – К. : КНЕУ, 2009. – 162 с.

Гетьман Є. А. Нормотворча діяльність органів виконавчої влади: поняття, сутність, основні ознаки / Гетьман Є. А. // Європейські перспективи. 2013. – № 6. – С. 42-47.

Рабінович П. М. Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики: монографія /Рабінович П. М., Луців О. М., Добрянський С. П., Панкевич О. З., Рабінович С. П.,; Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України. ;[Редкол.: П.М. Рабінович (голова ред.) т ін.] – Львів : Сполом, 2016. – 200 c. (Дослідження та реферати. – Вип. 30.).

Нерсесянц В. С. Философия права. – М., 1997. – 652 с.

Радбрух Г. Философия права. Пер. с нем. / Г. Радбрух – М.: Международные отношения, 2004. – 240 с.

Козюбра М. Правовий закон : проблема критеріїв / М. Козюбра // Вісник академії правових наук України. – 2003. – № 2-3. – С. 83-95.

Дюги Л. Общество, личность, государство. СПб., 1901. – 436 с.

Заєць А. П. Правова держава у контексті сучасного українського досвіду. – К.: Парламентське видавництво, 1999. – 248 с.

Copyright (c) 2019

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.