DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.36.184849

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОТИПРАВНИХ АНОМАЛІЙ

Г. М. Чувакова

Анотація


У статті розглянуто актуальні питання, пов’язані з проявом протиправних аномалій. Протиправні аномалії розкрито як негативні, юридично карні відхилення від норми, що випливають із порушення нормативних приписів, виходять за рамки права і спрямовані проти нього. Висвітлено поняття делінквентності, яка проявляється у порушенні індивідом соціальних норм і характеризується певними відхиленнями. Визначено низку основних причин, що впливають на поширення делінквентизації суспільства як прояву протиправних аномалій. Наголошено, що найбільш ефективним й перспективним напрямком в регулюванні делінквентної поведінки в умовах кризи політичної влади, нестабільності, правового нігілізму та неповаги до прав людини є, передусім, соціально-профілактична діяльність держави із урахуванням комплексного підходу до розуміння сутності протиправних аномалій та створення ефективних правових механізмів по їх усуненню.

Ключові слова


протиправні аномалії; аномалії права; делінквентність; делінквентна поведінка; делінквентизація суспільства

Повний текст:

PDF

Посилання


Oborotov, Y. M., Zavalnyuk, V.V., & Dudchenko V.V. еt al. (2015). The Creativity of General Theoretical Jurisprudence. Odessa: PHOENIX [in Ukrainian].

Hegel, G. (1990). Philosophy of Law. Moscow: THOUGHT [in Russian].

Kartashov, V.N. (2006). The theory of the legal system of society. (Vols.1- 2 Yaroslavl: Yaroslavl State University [in Russian].

Sorokin, P.A. (1992). The crisis of our time. Man. Civilization. Society A.Y. Sogomonov (Ed.). Moscow [in Russian].

Voronina, I.M. (2016). Theoretical foundations of the study of the classification of legal values. Bulletin of the Southern Regional Center of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, No 6. [in Ukrainian].

Anti-values. Russian Humanist Society. Retrieved from: http://www.humanism.ru/professors/paradise-andhell/641-paradise59.html [in Russian].

Borzenko, I.M, Кuvakin, V.A, & Kudishina, A.A. ( 2005). Fundamentals of modern humanism. Russian Humanist Society [in Russian].

Popadinets,G.O (2016). Justice and Legal Culture as Factors of Civil Society Formation.Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”. Series: Law: Collection of scientific works, 850. [in Ukrainian].

Kalynovsky, Y.Y. (2008). Legal consciousness of Ukrainian society: Genesis and modernity. Kharkiv: PRAVO [in Ukrainian].

Fonaryuk, O.Y. (2017). Unlawful human behavior: philosophical and legal measurement. Сandidate’s thesis. Lviv: STATE UNIVERSITY OF INTERNAL AFFAIRS [in Ukrainian].

Bachinin, V.A. (1999). Philosophy of Law and Crime. Kharkov: FOLIO [in Ukrainian].

Beling, E. (1906). Die Lehrevom Verbrechen. Tubingen.

Busel, V.T. (Eds.). (2009). The Great Interpretive Dictionary of Modern Ukrainian.Kyiv: Irpin: VTF “Perun” [in Ukrainian].

Stepanov, O.M. (Eds.). (2006). Psychological Encyclopedia. Kyiv.: Akademvidav [in Ukrainian].

Tort. Encyclopedic Dictionary of Brockhaus and Efron. (1890-1907). ( Vol.82). St. Petersburg [in Russian].

Zmanovskaya, E.V. ( 2003). Deviantology. Moscow: ACADEMY [in Russian].

Mendelevich, V.D (2005). Psychology of deviant behavior. St. Petersburg: Speech [in Russian].

Galaguzova, M.A. (Eds.). (2006). Social pedagogy. Moscow: Humanitarian Publishing Center VLADOS [in Russian].

Yenikeev, M.I. (1996). Fundamentals of General and Legal Psychology. Moscow: LAWYER [in Russian].

Lichko, A.E (2010). Psychopathies and character accentuation in adolescents. St. Petersburg : SPEECH [in Russian].

Stoimenov, J. A., Stoimenova, M. J., & Korevaoth, P. Y. (2003). Psychiatric Encyclopedic Dictionary. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].

Tymoshenko, V. I (2011). Illegal behavior: definition and motivation.Bulletin of the Ministry of Justice of Ukraine, 12 [in Ukrainian].

Klintukh, I. I. (2009). Delinquent behavior: definition and motivation. Extended abstract of candidate’s thesis. Rostov-on-Don. SOUTHERN FEDERAL UNIVERSITY [in Russian].

Turovets, E. A. (2015). Organization of work on prevention of illegal behavior. Minsk: BGUIR[in Belarusian].

Nishnianidze, O. O. (2003). Delinquent behavior as a form of destructive deviance. Extended abstract of candidate’s thesis. Kursk. Retrieved from: https://www.dissercat.com/content/delinkventnoe-povedeniekak-forma-destruktivnoi-deviatsii/read [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Креативність загальнотеоретичної юриспруденції : монографія / [Ю. М. Оборотов, В. В. Завальнюк, В. В. Дудченко та ін.]; за ред. Ю. М. Оборотова / М-во освіти і науки України, Півден. регіон. Центр НАПрН України, НУ «ОЮА». – Одеса : ФЕНІКС. – 2015. – С. 419.

Гегель Г. Философия права / Георг Вильгельм Фридрих Гегель. – Москва: МЫСЛЬ, 1990. – 524 с.

Карташов В.Н. Теория правовой системы общества : учебное пособие: [в 2-х т. ] / Яросл. гос. ун-т. – Ярославль : ЯрГУ, 2006. – Т. 2 – 491 с.

Сорокин П. А. Кризис нашого времени. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов : [пер. с англ.] – М., 1992. – С. 429.

Вороніна І. М. Теоретичні основи дослідження класифікації правових цінностей / І. М. Вороніна // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2016. – № 6. – С. 180.

Антиценности. Российское гуманистическое общество. – Режим доступу: http://www.humanism.ru/professors/paradise-and-hell/641-paradise59.html

Борзенко И. М. Основы современного гуманизма: учебное пособие / [И. М. Борзенко, В. А. Кувакин, А. А. Кудишина]. – Российское гуманистическое общество, 2005. – 388 с.

Попадинець Г. О. Правосвідомість і правова культура як чинники становлення громадянського суспільства / Г. О. Попадинець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 850. – С.422-427.

Калиновський Ю. Ю. Правосвідомість українського суспільства: ґенеза та сучасність: монографія / Ю. Ю. Калиновський. – Харків : ПРАВО, 2008. – 288 с.

Фонарюк О. Ю. Протиправна поведінка людини : філософсько-правовий вимір : дис.. … канд. юрид. наук : 12.00.12 / Фонарюк Олена Юріївна. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2017. – 198 с.

Бачинин В. А. Философия права и преступления / В. А. Бачинин. – Харків: ФОЛИО, 1999. – 607 с.

Beling, Е.( 1906). Die Lehrevom Verbrechen. Tubingen, 624 s.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – з. дод., допов. на CD. – К.: Ірпінь: ВТФ «ПЕРУН», 2009. – 1736 с.

Психологічна енциклопедія / упоряд. О. М. Степанов. – К.: Академвидав, 2006. – 424 с.

Деликт. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : [в 86 т. ]. – СПб., 1890-1907. – Т. 82 и 4 доп. – 449 с.

Змановская Е. В. Девиантология: учебн. пособие / Е.В. Змановская. – М.: АКАДЕМИЯ, 2003. – 288 с.

Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения / В. Д. Менделевич.– СПб.: РЕЧЬ, 2005.– 445 с.

Социальная педагогика: Курс лекций : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под общей ред. М. А. Галагузовой. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 416 с.

Еникеев М. И. Основы общей и юридической психологии: учебн. для вузов / М. И. Еникеев. – М.: ЮРИСТ, 1996. – 631 с.

Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / Личко А. Е. – СПб. : РЕЧЬ, 2010. – 256 с.

Психиатрический энциклопедический словарь / [Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Корева и др.] – К. : МАУП, 2003. – 1200 с.

Тимошенко В. І. Протиправна поведінка: визначення та мотивація / В. І. Тимошенко // Бюллетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 12. – С. 61-67.

Клинтух И. И. Делинквентное поведение: социокультурная обусловленность: автореф. дис. … канд.. соц. наук : спец. 22.00.06 «Социология культуры, духовной жизни » / Клинтух Ирина Ивановна. – Ростов-на-Дону: Южный федеральный університет, 2009. – 32 с.

Организация работы по профилактике противоправного поведения: метод. пособие / авт-сост. Е. А. Туровец. – Минск: БГУИР, 2015. – 28 с.

Нишнианидзе О. О. Делинквентное поведение как форма деструктивной девиации : автореф. дис. … канд. соц. наук. : спец. 22.00.06 «Социология культуры, духовной жизни / Нишнианидзе Ольга Олеговна. – Курск, 2003. – 19 с. – Режим доступу: https://www.dissercat.com/content/delinkventnoepovedenie-kak-forma-destruktivnoi-deviatsii/read.

Copyright (c) 2019

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.