DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.36.184868

СУТНІСНИЙ АНАЛІЗ ПРИНЦИПУ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ СІМ’Ї

М. В. Менджул

Анотація


В рамках дослідження встановлено, що принцип державної охорони сім’ї зафіксований як на рівні міжнародних актів, так і в національному законодавстві. Обґрунтовано, що сутнісний зміст вказаного принципу розкривається через позитивні зобов’язання держави в сфері охорони сім’ї. В рамках статті проаналізовано зарубіжний досвід визначення на законодавчому рівні змістовних елементів принципу державної охорони сім’ї. Досліджено значення принципу державної охорони сім’ї в надзвичайних ситуаціях, в тому числі і щодо захисту права на сім’ю внутрішньо переміщених осіб.
Встановлено, що принцип державної охорони сім’ї передбачає комплекс нормотворчих, правозастосовних, організаційно-розпорядчих, фінансових, ідеологічно-виховних заходів з боку держави щодо забезпечення сприятливих умов для створення та належного функціонування сім’ї, а також її захисту. Правовий механізм державної охорони сім’ї є системою правових норм, що встановлюють гарантії реалізації особою права на сім’ю, а також інституцій, що сприяють належному функціонуванню та захисту сім’ї, материнства (батьківства) та дитинства.
Обгрунтовано, що сутнісний зміст принципу державної охорони сім’ї розкривається через позитивні зобов’язання держави в сфері охорони сім’ї, в тому числі: надавати допомогу при утворенні сімей, та під час виховання ними дітей; вжити належних заходів для забезпечення рівності подружжя та захисту дітей у разі розірвання шлюбу; створити людині умови для материнства (батьківства), забезпечити охорону їх прав; вживати заходи з особливої охорони матерів протягом розумного строку до і після пологів; прийняти законодавство щодо захисту особи від свавільного чи незаконноговтручання в сімейне життя; забезпечити пріоритет сімейного виховання дитини та інші.


Ключові слова


принцип; державна охорона; сім’я; материнство; батьківство; дитинство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Dakal A. (2016). State Policy for the Protection of Children’s Rights: Principles, Tasks and Means of Implementation. Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya, 3 (30), 59 – 65 [in Ukrainian].

Kryvachuk L. (2015). Principles of state policy in the field of childhood protection in Ukraine. Efektyvnistʹ derzhavnoho upravlinnya. Zbirnyk naukovykh pratsʹ, 43, 44-51 [in Ukrainian].

Zilkovsʹka L. M. (2012). The concept of family and the laws of development of family legislation on state protection of the family, 59-62. Retrieved from: http://onucivil.com.ua/wp-content/uploads/2016/02/%D0%97%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-4-1.pdf[in Ukrainian].

Timush I. S. (2018). Definition of family in legal science. Yurydychnyy visnyk, 2 (47), 109-115. [in Ukrainian].

Borychenko K. V. (2015). Sotsialʹnyy zakhyst simey z ditʹmy za zakonodavstvom Ukrayiny : monohrafiya. Odesa: Feniks. [in Ukrainian].

Burlaka O. S. (2015). Types of social protection of family, childhood, motherhood and fatherhood in Ukraine. Prykarpat·sʹkyy yurydychnyy visnyk, 2(8), 51-54. [in Ukrainian].

Hlynyana K. M. (2016). Legal Remedies for State Protection of the Family in Ukraine. Molodyy vchenyy. Yurydychni nauky, 6 (33), 230-233. [in Ukrainian].

Punda O. O. (2018) Administrative and legal regulation of ensuring the exercise of personal non-property rights: dissertation for the degree of Doctor of Law. Specialty 12.00.07. Irpin, 472 p. [in Ukrainian].

On approval of the Safe Motherhood Concept: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny, 29.03.2002. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-2002-%D1%80[in Ukrainian].

On Approval of the State Targeted Social Program for Supporting the Family by 2016: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny, 15.05.2013. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341-2013-%D0%BF[in Ukrainian].

Constitution of Ireland, 1st July, 1937. Retrieved from: http://www.irishstatutebook.ie/eli/cons/en#part13

Mendzhul M. V. (2018) Principles of family law in the legislation of the Nordic states. Naukovyy visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava, 6/1, 132 – 137. [in Ukrainian].

Bernkhem V. (2012) Chapter XIII «Family Law» from the book «Introduction to the Law and Legal System of the United States of America». Pravo SSHA, 1–2, 12- 53. [in Ukrainian].

Mendzhul M. V. (2019) The Principle of Equality and the Right to Marriage. Konstytutsiyno-pravovi akademichni studiyi, 1, 15 – 20. [in Ukrainian].

Sitnik S. P. (2016) State regulation of the development of a family institute on the principles of social partnership. Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya, 1(52), 1-5. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дакал А. Державна політика у сфері захисту прав дітей: принципи, завдання та засоби реалізації / А. Дакал // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2016. – Вип. 3 (30). С. 59-65.

Кривачук Л. Принципи державної політики у сфері охорони дитинства в Україні / Л. Кривачук // Ефективність державного управління. Збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 43. – С. 44-51.

Зілковська Л. М. Поняття сім’ї і закономірності розвитку сімейного законодавства про державну охорону сім’ї. / Зілковська Л. М. – 2012. – С. 59-62. Режим доступу: http://onucivil.com.ua/wp-content/uploads/2016/02/%D0%97%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-4-1.pdf.

Тімуш І. С. Визначення сім’ї у юридичній науці / І. С. Тімуш // Юридичний вісник. – 2018. – № 2 (47). – С. 109-115.

Бориченко К. В. Соціальний захист сімей з дітьми за законодавством України : монографія / К. В. Бориченко. Одеса: Фенікс, 2015. – 302 с.

Бурлака О. С. Види соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні / О. С. Бурлака // Прикарпатський юридичний вісник. – 2015. – Випуск 2(8). – С. 51-54.

Глиняна К. М. Правові засоби державного захисту сім’ї в Україні / К. М. Глиняна // Молодий вчений. Юридичні науки. – 2016. – № 6 (33). – С. 230-233.

Пунда О. О. Адміністративно-правове регулювання забезпечення здійснення особистих немайнових прав: дис…. на здоб. наук. ступ. д-ра юрид. наук. Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / О. О. Пунда. – Ірпінь, 2018. – 472 с.

Про затвердження Концепції безпечного материнства: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 161-р. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-2002-%D1%80.

Про затвердження Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 341. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341-2013-%D0%BF.

Constitution of Ireland, 1st July, 1937. Retrieved from: http://www.irishstatutebook.ie/eli/cons/en#part13.

Менджул М. В. Принципи сімейного права в законодавстві нордичних держав / М. В. Менджул // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2018 – Випуск 6 – Том 1. – С. 132-137.

Бернхем В. Розділ XIII «Сімейне право» з книги «Вступ до права та правової системи Сполучених Штатів Америки» / В. Бернхем // Право США. – 2012. – № 1–2. – С. 12-53.

Менджул М. В. Принцип рівності та право на шлюб / М. В. Менджул // Конституційно-правові академічні студії. – 2019. – № 1. – С. 15-20.

Сiтнiк С. П. Державне регулювання розвитку iнституту сiм’ї на принципах соцiального партнерства / С. П. Сiтнiк // Теорія та практика державного управління. – 2016. – № 1(52). – С. 1-5.

Copyright (c) 2019

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.