DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.36.184872

ДОПИТ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ЕКСПЕРТА ЯК СПОСІБ ОЦІНКИ ДОСТОВІРНОСТІ І ОБҐРУНТОВАНОСТІ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТИЗИ

І. О. Бєльчіков, О. Г. Хріщева

Анотація


Статтю присвячено аналізу особливостей допиту судово-медичного експерта. Актуальність обраної теми зумовлюється тим, що незважаючи на достатню кількість робіт, присвячених зазначеній темі, на сьогоднішній день відсутня одноманітна позиція серед науковців та практичних працівників щодо процедури допиту судово-медичного експерта та критеріїв, які визначають достовірність його висновку. Використовуються системний, аналітичний, порівняльно-історичний, формально-юридичний методи дослідження допиту судово-медичного експерта. В межах роботи проаналізовано оцінювання слідчим та судом достовірності висновку судово-медичного експерта шляхом проведення допиту, встановлено важливість допиту експерта для процесу доказування у кримінальному провадженні. У даній статті здійснена спроба вирішити цю проблему та виокремити особливості допиту судово-медичного експерта та сформувати основні критерії визначення достовірності експертного висновку.


Ключові слова


експерт; судово-медичний експерт; експертиза; висновок експерта; допит

Повний текст:

PDF

Посилання


Tagayev N.N. (2003). Forensic medicine. Kharkiv: Fact. [in Russian].

Instruction on conducting forensic examination, approved by the order of the Ministry of Health of Ukraine №6 (2005, January 17). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua [in Ukrainian].

The Criminal Procedure Code of Ukraine (2012, April 13). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

Belkin A.R. (1999). Theory of evidence: scientific and methodological manual. Moscva: Norma. [in Russian].

Moiseev O.M. (2011). Expert Technology: Theory of Formation and Practice of Recognition: Monograph. Kharkiv: Apostille [in Ukrainian].

Titov A.N., Tyutyunnik T.V. (2013). Some aspects of the interrogation of an expert in criminal proceedings. Scientific notes of the Tauride National University of Vernadsky, 26 (65). [in Russian].

Decision of the Judicial Board on Criminal Cases of the Supreme Court of Ukraine dated (2001, March 06). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Arocker L.E. (1969). Tactics and ethics of judicial interrogation. M.: Legal Literature.

Selina E.V. (2003). Proving using special knowledge in criminal cases. Moscva: Yurlitinform. [in Russian].

Panko N. A. (2013). Interrogation of an expert in court as a means of assessing his conclusion. Chronicle of Kyiv University of Law, 1 [in Ukrainian].

Butyrin A.U., Trifonova Z.V. (2017). Ensuring the reliability of conclusions in the expert’s opinion during the production of forensic construction.The theory and practice of forensic examination, 12 (3). [in Russian].

Moiseev O.M. (2009). The procedural significance of the expert’s interrogation. Theory and Practice of Forensic Expertise and Forensics. Law, 9 [in Ukrainian].

Grishin A.V. (2015). Interrogations experts in court. Eurasian advocacy, 1. [in Russian].

Chekotilo V.I. (2015). Separate questions of the expert’s interrogation during the pre-trial investigation. Our right, 4 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Тагаев Н. Н. Судебная медицина / Н. Н. Тагаев. – Харьков: Факт, 2003. – 1267 с.

Про затвердження інструкції про проведення судово-медичної експертизи: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.1995 р. № 6. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10, № 11-12, №13. – Ст. 88.

Белкин А. Р. Теория доказывания: научно-методическое пособие / А. Р. Белкин. – М.: Норма, 1999. – 429 с.

Моїсєєв О. М. Експертні технології: теорія формування і практика застосування: монографія / О. М. Моїсєєв. – Харків: Апостиль, 2011. – 424 с.

Титов А. Н., Тютюнник Т. В. Некоторые аспекты допроса эксперта в уголовном процессе / А. Н. Титов, Т. В. Тютюнник // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Юридические науки. – 2013. – Т. 26 (65). №2-1. Ч. 2. – С. 363-368.

Ухвала Судової колегії у кримінальних справах Верховного Суду України від 06.03.2001. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua

Ароцкер Л. Е. Тактика и этика судебного допроса / Л. Е. Ароцкер. – М.: Юридическая литература, 1969. – 120 с.

Селина Е. В. Доказывание с использованием специальных познаний по уголовным делам / Е. В. Селина. – М.: Юрлитинформ, 2003. – 128 с.

Панько Н. А. Допит експерта в суді як засіб оцінки його висновку/ Н. А. Панько // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 280-284.

Бутырин А. Ю., Трифонова З. В. Обеспечение достоверности выводов в заключении эксперта при производстве судебной строительно-технической экспертизы / А. Ю. Бутырин, З. В. Трифонова // Теория и практика судебной экспертизы. – 2017. – Том 12. – № 3. – С. 78–84.

Моїсєєв О. М. Процесуальне значення допиту експерта. Теорія та практика судової експертизи та криміналістики / О. М. Моїсєєв // Право. – 2009. – Вип. 9. – С. 120-126.

Гришин А. В. Особенности допроса эксперта в суде / А. В. Гришин // Евразийская адвокатура. – 2015. – № 1. – С. 26-30.

Чекотило В. І. Окремі питання допиту експерта під час досудового розслідування / В. І. Чекотило // Наше право. – 2015. – № 4. – С. 131-135.

Copyright (c) 2019

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.